กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์8-14มี.ค.62

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี รับสมัครทางเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com ภายในวันที่ 8-14 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก สมัครออนไลน์8-26พ.ย.61

    กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมีอินทรีย์ ทางเซรามิก ทางเทคโนโลยีเซรามิก ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีเซรามิก ทางวิศวกรรมเซรามิก และเป็นผู้สอบผ่าน กพ ภาค ก ระดับ ป.โท นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน กพ ภาค ก ระดับ ป.ตรี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่าน กพ ภาค ก ระดับ ปวส. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ ทางฟิสิกส์ออปติกส์ หรือ ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com ภายในวันที่ […]

(สมัครออนไลน์)กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี2-10ก.ค.61

    กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพาณิชย์(ด้านเภสัชภัณฑ์) 1 อัตรา :  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ หรือ  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือ  – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร นักวิชาการพาณิชย์(ด้านอนุสิทธิบัตร 1) 1 อัตรา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ นิติกร 4 อัตรา : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com ภายในวันที่ 2-10 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27เม.ย.61

    กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครนิติกร (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,000 บาท วุฒิ จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ สนใจติดต่อ สำนักกฎหมาย ชั้น 12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณมนพัชร โทร 02-547-4674 (ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 27 เม.ย. 61) เอกสารประกอบ 1 ชุด – สำเนาปริญญาบัตร – สำเนา transcript – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประชาชน – รูปถ่าย 1.5×2 นิ้ว

ด่วน!! กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8มี.ค.61

    รับสมัครงาน นิติกร (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 12,000 บาท วุฒิ จบปริญญาตรี นิติศาสตร์ สนใจติดต่อ สำนักกฎหมาย ชั้น 12 กรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณมนพัชร โทร 02-547-4674 (ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 8 มี.ค. 2561) เอกสารประกอบ 1 ชุด – สำเนาปริญญาบัตร – สำเนา transcript – สำเนาทะเบียนบ้าน – สำเนาบัตรประชาชน – รูปถ่าย 1.5×2 นิ้ว

(สมัครออนไลน์)กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ 24พ.ย.-20ธ.ค.60

    กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 26 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th ภายในวันที่ 24 พ.ย.-20 ธ.ค.60  ***ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก มาแล้ว คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับที่ 1 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับที่ 2 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศฉบับที่ 3                            

1 2 3