กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 11 อัตรา (1 – 21 ต.ค.56)

Advertisement กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา สมัครได้ทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 ต.ค.56 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 11 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดสอบ Advertisement นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 10 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (ปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณวุฒิ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี, หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ต้องผ่าน กพ.ภาค ก. ระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 13,300 -14,630 บาท   สมัครงานราชการ ได้ทาง  http://job.cad.go.th ออนไลน์ 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ […]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (26 ส.ค. – 4 ก.ย.56)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  – 4 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ในทางพาณิชยศาสตร์ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่วมแผนการสอบบัญชี ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และกำหนดการตรวจสอบบัญชีให้เหมาะกับประเภทและลักษณะการดำเนินธุรกิจสหกรณ์และกลุมเกษตร 2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตรวจสอบวิเคราะห์ความถูกต้องของการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน จัดทำร่างรายงานการสอบบัญชีพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติทางบัญชี 3.ปฏิบัติทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยร่วมวางระบบการตรวจสอบบัญชีหรือปรับปรุงแนวการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกบัญชี 4.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 5.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสำนักงาน โดยใช้ระบบ […]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (24 – 30 ก.ค. 56)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (24 – 30 ก.ค. 2556)   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน : 17,290 บาท [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ระบบสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาระบบงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติงานสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ สนองตอบต่อความต้องการใช้เทคโนโลยีขององค์กร สมัครงานราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 ก.ค.56 ค่าธรรมเนียมสอบ […]

1 4 5