สอบปลัดอำเภอ180อัตรา!!! กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ(ปลัดอำเภอ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต31ก.ค.-23ส.ค.61

Advertisement     กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 180 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ.ภาค ก ระดับ ป.ตรี ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ 23 ส.ค.61 ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) 1.ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)  1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ  1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ  1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย  1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ […]

310อัตราบรรจุทั่วประเทศ! กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี31พ.ค.-25มิ.ย.61

    กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1. นิติกร 10 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ  2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ.  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ  2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 3. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ  2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ  3) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน […]

ป้องกันสวมรอยเปิดบัญชีธนาคาร!! กรมการปกครองแนะธนาคาร ลงทุน198บาทติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประชาชนพิสูจน์ตัวบุคคล!!

  เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการป้องกันของกรมการปกครอง(ปค.)ไม่ให้เกิดปัญหาอย่างกรณี น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ อายุ 24 ปี ที่ถูกสวมบัตรประชาชนแล้วนำไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 แห่งว่า เรื่องบัตรประชาชนแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ 1.เจ้าของบัตร ควรรักษาบัตรประชาชนให้ดี 2.หากบัตรหายต้องรีบทำใหม่โดยเร็วที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ 3.เมื่อแจ้งบัตรหายและออกบัตรใหม่แล้วระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองจะบันทึกไว้ว่าบัตรใบเก่าถูกยกเลิกเนื่องจากแจ้งหายไว้แล้ว ทั้งนี้ ระบบฐานทะเบียนราษฎร์ของเราเป็นระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เชื่อมโยงกับทุกสำนักอำเภอ ท้องถิ่น สถานทูต ดังนั้นฐานข้อมูลของกรมจะเป็นแบบเรียลไทม์ เมื่อมีคนแจ้งหายระบบจะบันทึกไว้ทันที ซึ่งเรามีบริการให้ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้ามาตรวจสอบได้ ส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐที่มีการนำบัตรประชาชนไปใช้ลงทะเบียนลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการ สิ่งที่ต้องทำ 3 อย่างคือ 1.ต้องดูหน้าของผู้มาขอใช้บริการว่าเหมือนในบัตรหรือไม่ ใช่เจ้าของบัตรหรือไม่ 2.ต้องตรวจสอบด้วยว่าบัตรประชาชนใบที่ใช้ทำธุรกรรมเป็นของจริงหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้โดยเครื่องอ่านบัตรประชาชนราคาเครื่องละ 198 บาท โดยทุกธนาคารและทุกสาขาสามารถซื้อติดตั้งได้ ถ้าข้อมูลเหมือนกับหน้าบัตรก็แสดงว่าเป็นบัตรจริง แต่ถ้ามีการนำใบไปแก้ไข พิมพ์ใหม่ก็ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเดิมที่อยู่ในชิปกับหน้าบัตรปัจจุบันไม่ตรงกัน แสดงว่ามีการปลอมแปลงบัตรมา 3.ทางกรมมีระบบให้คอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน เข้ามาตรวจสอบได้ว่าบัตรใบนี้มีสถานภาพเป็นปกติ ถูกแจ้งหาย หรือถูกยกเลิกเนื่องจากสวมตัวหรือไม่ ซึ่งภาคเอกชนยังไม่ค่อยได้ใช้กระบวนการนี้ […]

กรมการปกครอง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช.8-17พ.ย.60

  กรมการปกครองรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาทต่อเดือน จำนวน 7 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป (1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง วิธีการรับสมัครคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2221-1824 ต่อ 230 ตั้งแต่วันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2560 ในเวลาราชการ […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 31ก.ค.-4ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 7 อัตรา วุฒิ ม.6 เงินเดือน 10,430 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช.1-7ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง (จังหวัดศรีสะเกษ) อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 22 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดศรีสะเกษ) อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3, ถนนเทพา, ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 1-7 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.31ก.ค.-4ส.ค.60

  ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 11 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 11,280 บาท ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 21-31ก.ค.60

  กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สังกัดส่วนกลาง)  เงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ (สังกัดส่วนกลาง)  เงินเดือน 11,280 บาท จำนวน 8 ตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าหน้าที่ปกครอง (สังกัดส่วนกลาง) เงินเดือน 10,430 บาท จำนวน 11 ตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดส่วนกลาง) เงินเดือน 18,000 บาท จำนวน 5 ตำแหน่ง – สาขาวิชาทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dopa.job.thai.com หรือ www.dopa.go.th ภายในวันที่ 21-31 ก.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(87อัตรา)กรมการปกครอง รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 16ธ.ค.59-9ม.ค.60

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี จำนวน 87 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th ภายในวันที่ 16 ธ.ค.59 – 9 ม.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน่วยที่รับสมัคร ได้แก่ – พื้นที่ทั่วไป 35 ตำแหน่ง – พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สตูล, สงขลา เฉพาะ อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.นาทวี, และ อ.จะนะ 2 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน : […]

กรมการปกครอง รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวช. 11-18พ.ย.59

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 8,000 บาทต่อเดือน จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้างครั้งแรก 5 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป – เป็นผู้มีสัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี – เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ – มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรม Microsoft Word สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และมีความรู้ด้านโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารข้อมูลได้ – มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วิธีการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ […]

1 2 3 4