กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ63อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์6-27มี.ค.62

    กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 10 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พื้นที่ทั่วไป) 45 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. 4. นายช่างไฟฟ้า 5 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี […]

กรมการปกครอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6 8-16พ.ย.61

    กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 9 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท วุฒิ ม.6 ผู้สนใจสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง อาคารกรมการปกครอง ชั้น 3 ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2221-1824 ต่อ 230 ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 พฤศจิกำยน 2561 ในเวลำรำชกำร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือก คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1    คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์

กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 22-29ต.ค.61

    กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ อ.สุไหงปาดี และ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 3 ภายในวันที่ 22-29 ต.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

สำนักการสอบสวนละนิติการ กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช.บัดนี้-17ก.ย.61

    สำนักการสอบสวนและนิติการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท กำหนดการจ้าง 12 เดือน วุฒิ ม.6/ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ขับรถยนต์ได้(มีใบอนุญาตขับรถยนต์) มีที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ สามารถทำงานนอกเวลาราชการและออกต่างจังหวัดได้ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2356-9589 บัดนี้-17 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ          

กรมการปกครอง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.21-27ส.ค.61

    กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ปฏิบัติงานที่ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี วุฒิ ปวช.ทางบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 21-27 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

อปท.เล็งโครงการ’เกษียณ ขรก.ท้องถิ่นก่อนกำหนด’ หวังลดอัตราคนรับราชการมานาน-ลดภาระองค์กร-รองรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น

  2 ส.ค.61 เฟซบุ๊ก ป. พิพัฒน์ รายงานความคืบหน้าโครงการเกษียณก่อนกำหนดของอปท.รอบใหม่ ว่า… "โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (Early Retire) อปท. อยู่ระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เพื่อเสนอต่อ ก.กลาง โดยท่านอดิศร สุนทรวิภาต หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ (อดีตปลัดอบต.ที่จังหวัดสระบุรี) ได้เปิดเผยต่อที่ประชุมสัมมนาของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี โดยสรุป มี ๒ เหตุที่อยู่ในเงื่อนไขคือ เหตุรับราชการนาน คือ รับราชการมาไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีขึ้นไป และเหตุสูงอายุคือ อายุตัวตั้งแต่ ๕๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้แต่ได้หายไป ทั้งนี้ ในส่วนของตำรวจ/ทหาร ยังคงมีอยู่ ดังนั้น สำหรับท้องถิ่น ด้วยเหตุที่ต้องการลดอัตรากำลังคนที่รับราชการมานาน เงินเดือนเยอะ ต้องการลดภาระขององค์กร รวมทั้ง เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ในยุค 4.0 ให้คนรุ่นเก่าได้พักผ่อนหรือไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคตที่อาจมีการควบรวมอปท.ขนาดเล็กเข้าด้วยกัน ทำให้ตำแหน่งหลายตำแหน่งซ้ำซ้อนกัน ท่านจึงมีแนวคิดนี้เพื่อผลักดันให้เป็นจริงอีกครั้ง […]

1 2 3 4