กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา (เงินเดือน 17,500-19,250 บาท)

Advertisement กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 25 ส.ค. – 14 ก.ย.58 Advertisement ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชื่อตำแหน่ง :    นิติกร อัตราเงินเดือน :    17500-19250 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน  สาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย Advertisement ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    (1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้า  ต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าต่างประเทศ ได้แก่ […]

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (16 ธ.ค 56 – 8 ม.ค.57)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค 56 – 8 ม.ค.57 ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการค้าต่างประเทศในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าค่างประเทศ 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญา 3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองและการดำเนินคดีปกครอง 4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 5. […]

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา (บัดนี้ – 4 ต.ค.56)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา สมัครได้ตั้งบัดนี้ – 4 ตุลาคม 2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้า 60 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทุบรี หรือ ยื่นสมัครพร้อมหลักฐานทางโทรสารที่ 02 547 4748, 02 547 5147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2556   ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านรายละเอียดงานที่นี้

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา (16 – 20 ก.ย.56)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา (16 – 20 ก.ย.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์บัณฑิต/พาณิชยศาสตร์บัณฑิต/บัญชีบัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิต – บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทั่วไป, การจัดการธุรกิจบริการ, การบัญชี, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ, ธุรกิจระหว่างประเทศ – ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ, ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, […]

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ (15 ก.ค. – 6 ส.ค. 2556)   กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสมัครงานราชการ ข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 10,200-11,220 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา : ปวส. และต้องมี กพ ภาค ก. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.[/highlight] รายละเอียดวุฒิ : สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาธุรกิจการ ค้าระหว่างประเทศ การบัญชี การตลาด การเงินและการธนาคาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ดำเนินการรับคำร้อง คำขอ และตรวจสอบคำร้องหรือคำขอใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่างๆ ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ จัดเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับธุรกิจการค้า […]

1 2