กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเจ้าหน้าที่โครงการฯ ป.ตรี 7-15พ.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 2 อัตรา ค่าตอบแทนอัตราละ 15,000 บาทต่อเดือน Advertisement ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี และ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office อาทิ MS Excel, Word, Power point ในระดับดี ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.dft.go.th หัวข้อ “ข่าวสาร : รับสมัครงาน” 7-15พ.ย.65 สมัครออนไลน์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี 1-20ก.ค.65

    กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 1. นักวิชาการพาณิชย์ 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ 2. นิติกร 3 อัตรา ป.ตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 3. นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 4. พนักงานธุรการ 4 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 1-20 ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.วุฒิ ป.โท15อัตรา

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 15 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท วุฒิ ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-30พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นขรก.บัดนี้-30พ.ค.65

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 15 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ (2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี * ผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัคร จนท. วุฒิป.ตรีทางอาหาร/เกษตร

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2565 กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (ฉบับที่ 28) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.2 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การอาหารและ/หรือ การเกษตร 2.3 ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี อาทิ MS. Excel, Word, Power point และโปรแ 2.4 สุขภาพร่างกายแข็งแรงครบถ้วนสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อย […]

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา 16 ส.ค.-3ก.ย.64

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท ผ่าน ก.พ. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ https://dft.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 14-18พ.ค.61

    กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com ภายในวันที่ 14-18 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา17พ.ค.-7มิ.ย.60

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท (ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.) 1. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน 12 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาพาณิชยการ 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ […]

(11อัตราสมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส/ป.ตรี

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 3. นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 4. พนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com ภายในวันที่ 10-17 มี.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม         

1 2