กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี 1-20ก.ค.65

Advertisement   Advertisement   กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 1. นักวิชาการพาณิชย์ 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ Advertisement 2. นิติกร 3 อัตรา ป.ตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์ 3. นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 4. พนักงานธุรการ 4 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 1-20 ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.วุฒิ ป.โท15อัตรา

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 15 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท วุฒิ ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-30พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นขรก.บัดนี้-30พ.ค.65

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 15 อัตรา อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ (1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ (2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี * ผู้สมัครสอบต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัคร จนท. วุฒิป.ตรีทางอาหาร/เกษตร

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2565 กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (ฉบับที่ 28) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร 2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2.2 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชา เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาตร์การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหาร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การอาหารและ/หรือ การเกษตร 2.3 ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี อาทิ MS. Excel, Word, Power point และโปรแ 2.4 สุขภาพร่างกายแข็งแรงครบถ้วนสมบูรณ์ ความประพฤติเรียบร้อย […]

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา 16 ส.ค.-3ก.ย.64

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท ผ่าน ก.พ. สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ https://dft.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 14-18พ.ค.61

    กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 8 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.thaijobjob.com ภายในวันที่ 14-18 พ.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา17พ.ค.-7มิ.ย.60

  กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท (ผู้สมัครสอบทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.) 1. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน 12 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาพาณิชยการ 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ […]

(11อัตราสมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส/ป.ตรี

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการพาณิชย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 3. นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท 4. พนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com ภายในวันที่ 10-17 มี.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม         

(9อัตรา สมัครออนไลน์)กรมการค้าต่างประเทศ เปิดสอบรับราชการวุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-10พ.ย.59

กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dft.job.thai.com ภายในวันที่ 20 ต.ค.-10 พ.ย.59 รายละเอียดโดยย่อดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 2