กองเมล็ดพันธุ์ข้าว รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 13-17ก.พ.66

Advertisement Advertisement Advertisement   กรมการข้าว กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมการข้าว กองเมล็ดพันธ์ข้าว ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 3) ห้อง 313 กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครนักวิชาการเกษตร ป.ตรี บัดนี้-27ม.ค.66

  สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 3 อัตรา สังกัดกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านการเกษตร สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ อัตราค่าจ้าง ปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 3 ห้อง 316 (ในวันและเวลาราชการ) หลักฐานประกอบการสมัคร (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ติดต่อสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ชั้น 3 ห้อง 316 กลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคารกรมการข้าว ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) โทรศัพท์ 0 2561 […]

กรมการข้าว รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 14-18พ.ย.65

  กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) กลุ่มงานบริการ 1. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วุฒิ ม.3/ม.6 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลางกรุงเทพมหานคร วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ปวช.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. ช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ปวช. ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างยนต์ 3. ลูกมือช่าง 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาการช่างซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป […]

กรมการข้าว รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ54อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 13 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการเกษตร ทางการเกษตรทั่วไป ทางพืชศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางกีฏวิทยา ทางอารักขาพืช ทางโรคพืช ทางโรคพืชวิทยา ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ ทางการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 2. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. เศรษฐกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 19 อัตรา ปวส. […]

กรมการข้าว รับสมัครนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29ก.ย.65

  รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา สังกัดกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว – เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) – จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิชาด้านเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านการเกษตร – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ของกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว อัตราค่าจ้าง ปริญญาตรี 15,000 บาท/เดือน สมัครด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว อาคารกรมการข้าว ชั้น 3 ห้อง 316 (ในวันและเวลาราชการ) หลักฐานประกอบการสมัคร บัดนี้-29ก.ย.65 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการข้าว รับสมัครเป็นพนักงานราชการ21อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี

  กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ปวช.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 3. นายช่างเทคนิค 4 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักบริหารกลาง (ส่วนกลาง / กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 2 อัตรา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ 1 อัตรา ปวส.ในสาขาวิชาเทคนิค สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ 4. นักวิชาการเกษตร 3 อัตรา ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร 1 อัตรา, ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 1 อัตรา, […]

กรมการข้าว รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน ป.ตรี บัดนี้-24มิ.ย.65

  สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร) สมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น. ณ อาคารกรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ชั้น1 ห้องพัสดุ 112 พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการข้าว แจก6พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานวันพืชมงคล

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าวขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 6 พันธุ์ จำนวน 1,728 กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย 1. ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควร เมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี คุณภาพการหุงต้มดี อ่อนนุ่ม มีกลิ่นหอม ทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม จำนวน 245 กิโลกรัม 2. ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง ให้ผลผลิตประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ต้านทาน โรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง จำนวน 399 กิโลกรัม 3. กข43 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพของเมล็ดทางการหุงต้มรับประทาน ดี […]

กรมการข้าว รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี31อัตรา

  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิ ป.ตรีในทุกสาขาวิชา นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน […]

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 25 อัตรา 13-27 ธ.ค.64

  กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-27 ธันวาคม 2564 กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  5 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ และ (2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 11 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกล การเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป […]

1 2 5