กยศ. เปิดรายชื่อ 25 สถานศึกษา ชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ

Advertisement (23 ก.ย.65) นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “กองทุนได้จัดอันดับข้อมูลการชำระหนี้ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จำนวน 313 แห่ง Advertisement พบว่ามีอัตราเงินต้นค้างชำระเฉลี่ย 61% และเมื่อพิจารณาจากสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มากกว่า 2,000 ราย พบว่าสถานศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ “มหาวิทยาลัยพะเยา” และมีมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับ คือ “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” โดยเรียงตามลำดับมหาวิทยาลัยที่มีอัตราการชำระหนี้ดีที่สุด ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยพะเยา 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7. มหาวิทยาลัยมหิดล 8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี […]

ร่าง พ.ร.บ.กยศ.ล่าสุด เงื่อนไขปลอดดอก-เว้นค่าปรับ มีผลอย่างไรบ้าง

14 กันยายน 2565 กรุงเทพธุรกิจ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ…. วาระสอง ต่อเนื่องในมาตรา 17 ซึ่งแก้ไขมาตรา 44 ว่าด้วยการคิดอัตราดอกเบื้ย หรือค่าปรับผิดนัดชำระ ซึ่งก่อนหน้านี้มติเสียงข้างมากของสภาฯ เห็นชอบให้มีการแก้ไขตามที่กรรมาธิการเสนอ ทั้งนี้ในการพิจารณาต่อเนื่อง ที่ประชุมต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขบทบัญญัติของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่เสนอโดยมี 2 กลุ่มหลัก คือ – กลุ่มที่ให้ปลอดดอกเบี้ยและไม่มีค่าปรับ – กลุ่มที่คงดอกเบี้ยและค่าปรับไว้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมมีมติ 218 เสียง ต่อ 109 เสียง เห็นชอบกับคำแปรญัตติของนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย และคณะที่เสนอเนื้อหาไม่มีการเก็บดอกเบี้ยและค่าปรับ ตามรายงานข่าวระบุว่าการพิจารณามาตราที่เหลือของ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบตามที่กรรมาธิการเสนอทุกมาตรา รวมถึงมาตรา 24 ที่ทางกรรมาธิการแก้ไข เพื่อกำหนดเป็นบทเฉพาะกาล ให้มีผลย้อนหลังกับผู้กู้ยืมและคนค้ำประกันที่ได้ทำสัญญากู้ยืมก่อนหน้าที่ร่างกฎหมายจะบังคับใช้ ซึ่งมีเนื้อความที่เป็นสาระสำคัญว่า “เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของผู้กู้ยืมเงินหรือผู้ค้ำประกันให้สามารถชำระเงินคืนกองทุนได้ ให้นำมาตรา 44 มาบังคับใช้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันซึ่งทำสัญญาก่อนที่ร่างกฎหมายที่แก้ไขจะใช้บังคับใช้ โดย ให้งดเว้นการเก็บดอกเบี้ย […]

ลูกหนี้ กยศ. เฮ! สภาฯ มีมติเห็นชอบ ผู้กู้ยืมเงินไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

เมื่อเวลา 12.15 น. วันที่ 14 ก.ย.2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม พิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ฉบับที่… พ.ศ…. ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ พิจารณาเสร็จแล้ว โดยลงมติในมาตรา 17 เรื่องการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ค้างการพิจารณามาจากการประชุมวันที่ 31 ส.ค. หลังจากที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับกมธ.เสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ร้อยละ 0.25 แต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ว่า จะไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้า โดยที่ประชุมวันนี้ เป็นการลงมติว่าจะเห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยกลุ่มใด เนื่องจากมีการสงวนความเห็นไว้ถึง 6 กลุ่ม โดยกลุ่มพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และกลุ่มนายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ ขอถอน จึงทำให้เหลือ 4 กลุ่มที่ต้องลงมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย […]

ชาวเน็ตเสียงแตก ดราม่าล่า1หมื่นชื่อยื่นแก้กฎหมาย “ล้างหนี้ กยศ.”

17 สิงหาคม 2565 ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความเชิญชวนลงชื่อ 10,000 รายชื่อ เพื่อหนุนร่างกฎหมาย ล้างหนี้ กยศ. ต่อรัฐสภา โดยให้รัฐบาลมีกลไกเข้ามาเป็นลูกหนี้แทนผู้กู้หลังสำเร็จการศึกษา 2 ปี พร้อมแนะช่องทางติดตามได้ที่ ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการ จากข้อมูลของ ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการ อธิบายว่า แม้นับจากปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลจะกำหนดให้มีการเรียนฟรีขยายไปถึง 15 ปี คือเกินจากข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 3 ปี ซึ่งเป็นนโยบายที่ดี ทว่ามันเป็นเพียงนโยบายไม่ได้ถูกทำให้กำหนดเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 แม้กระทั่งการเรียนฟรี 12 ปี ก็ไม่ใช่สิทธิของประชาชนอีกต่อไป แต่กลับถูกกำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของรัฐแทน ในขณะที่มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็ก ประเทศใหญ่ ประเทศที่มีประชากรมหาศาล ประเทศที่ร่ำรวย และประเทศที่ดูยากจน ได้ทำให้ระบบการจัดการการศึกษาของพวกเขาก้าวหน้าไปกว่าสู่การเรียนฟรีถึงระดับอุดมศึกษา ทว่าการศึกษาไทย ก็ยังคงติดหล่มเรียนฟรี 12 ปี และยังไม่เกิน 15 ปี ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา […]

แจงเคสช่วยหนุ่มติดหนี้ กยศ. โดนยึดคอนโด ตอบปมลด 1 แสนคือตรงเงื่อนไข

11 สิงหาคม 2565 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายสมศักดิ์ ชี้แจงกรณีนี้ว่า ผู้กู้ดังกล่าว มีหนี้รวม 371,497 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 244,096 บาท ดอกเบี้ย 26,817 บาท และเบี้ยปรับ 100,584 บาท เนื่องจากมีการขาดส่งจึงถูกสั่งยึดทรัพย์เป็นคอนโดมูลค่า 3 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เมื่อถูกยึดทรัพย์จึงมาเข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยหนี้ เคสนี้เข้าเงื่อนไขการปิดบัญชีเพื่อลดเบี้ยปรับ 100% ทำให้ได้รับส่วนลดตรงนี้ประมาณ 1 แสนบาท หนี้จึงลดลงมาเหลือ 270,913 บาท แต่มีเงื่อนไขว่าการปิดบัญชีต้องจ่ายทีเดียว ก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ถึงจะถอนการยึดทรัพย์ กรณีลดเบี้ยปรับ 100% เป็นเกณฑ์ที่ กยศ. วางไว้เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้เข้ามาปิดบัญชี จะได้เอาเงินมาหมุนเวียนให้รุ่นน้องต่อไป โดยกรณีที่สังคมตั้งข้อสังเกตนั้น ขอยืนยันว่า ไม่ได้ลดเงินต้นให้ และไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด เพราะการไกล่เกลี่ยหนี้ ขณะนี้จัดทั่วประเทศไปแล้ว 72 […]

รัฐบาลยืนยันลดหย่อนหนี้ กยศ. กว่า2ล้านรายแล้ว หลังฝ่ายค้านเผยไม่ช่วยลูกหนี้

วันที่ 31 ก.ค.65 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่มีพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่สนใจการแก้ปัญหาหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับความจริงอย่างที่สุด ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเร่งให้การช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.อย่างเต็มที่ ครอบคลุมการลดภาระหนี้ ลดความเสี่ยงถูกดำเนินคดี แก้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น ผ่านการการดำเนินการสามเรื่องหลัก ดังนี้ 1) กองทุนฯ ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดงานไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนฯจะไม่ดำเนินคดี นอกจากนั้น ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ 2) ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้กู้ยืมมาชำระเงินคืน จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 65 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 65 โดยมีเงื่อนไขมาตรการ ดังนี้ 1. […]

ลูกหนี้กยศ. เช็กด่วน!! แบบไหนเข้าข่ายได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจ่ายหนี้

กมธ.เคาะแล้ว ร่างพรบ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยกประโยชน์ลูกหนี้กยศ. 5 กลุ่มไม่ต้องจ่ายหนี้ เช็คเลย หลังจากที่ประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เห็นชอบแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในหลายประเด็น หยึ่งในนั้นคือ การขยายเหตุที่ทำให้หนี้ระงับมากขึ้นกว่ากฎหมายปัจจุบันที่กำหนดไว้เฉพาะลูกหนี้ถึงแก่ความตาย ผู้กู้ยืมเงินที่ระงับการเรียกให้ชำระหนี้ 1. พิการหรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ ความพิการทางการเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ พิการทางออทิสติก ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะความบกพร่อง/ความผิดปกติตามรายละเอียดความพิการ ที่แนบท้ายประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบการงานได้ 2. เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจนไม่สามารถประกอบการงานได้ ได้แก่ กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง โรคไข้ลาสซา โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก โรคไวรัสติดเชื้ออีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือโรคซาร์ส โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก […]

กยศ.รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ ป.ตรี บัดนี้-21เม.ย.65

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ตั้งแต่วันที่ 7- 21 เมษายน 2565 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายอำนวยการและพัสดุ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,750 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาการบัญชี/การเงิน หรือสาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 7- 21 เมษายน 2565 1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ 2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: [email protected] ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2565 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล […]

กยศ. เร่งแก้กม. ปลดล็อก กู้ได้ไม่ต้องค้ำประกัน

กยศ. ลุยแก้หนี้ พร้อมไกล่เกลี่ยทุกปัญหา ย้ำไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ เตรียมเฮ แก้กฎหมาย ปลดล็อกผู้ค้ำประกันได้โดยไม่ต้องรอใช้หนี้หมด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ครั้งที่ 1 ที่ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนการกู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาหนี้ กยศ. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อเพิ่มขอบเขตในการบริหาร รวมถึงให้อำนาจกองทุนฯ เข้าไปช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี หรือศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว หรืออยู่ในระหว่างการบังคับคดี ให้สามารถเข้าร่วมการแก้ไขหนี้ แปลงหนี้ เพื่อกลับมาผ่อนชำระได้อีกครั้ง ซึ่งล่าสุดได้ผ่านสภาวาระ 1 แล้ว “ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กยศ. ไม่ได้ฟ้องลูกหนี้เลย เพราะต้องการช่วยเหลือลูกหนี้ในภาวะวิกฤต และยกเว้นคดีที่ใกล้หมดอายุความ กยศ. จำเป็นต้องฟ้องร้อง แต่ในระหว่างการฟ้องร้องลูกหนี้ก็สามารถมาไกล่เกลี่ยการผ่อนชำระหนี้ได้ อยากให้ยึดว่าเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องมาใช้หนี้ […]

กยศ.เร่งโอนเงินค่าครองชีพภายใน30ธ.ค.นี้ หลังผู้กู้โอดเงินล่าช้า

วันที่ 23 ธ.ค. นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวกรณีผู้กู้ยืมเงินได้รับผลกระทบจากการโอนเงินค่าครองชีพล่าช้า นั้น กองทุนขอชี้แจงว่า ในปีการศึกษา 2564 มีผู้ยื่นขอกู้ยืมเงิน จำนวน 664,398 ราย เป็นเงินกู้ยืม จำนวน 37,118,189,702 บาท ผ่านสถานศึกษาจำนวน 4,128 แห่ง จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงมากขึ้น สถานศึกษาจึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนและปรับรูปแบบการเรียนเป็นออนไลน์ รวมถึงมาตรการปรับลดค่าเทอมให้แก่นักศึกษา ทำให้กองทุนต้องปรับกระบวนการให้กู้ยืมเงินโดยขยายเวลายื่นขอกู้จนถึง 31 ตุลาคม 2564 ปัจจุบัน จากผู้กู้ยืมจำนวน 664,398 ราย กองทุนได้โอนค่าครองชีพไปแล้ว จำนวน 516,873 ราย คงเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับเอกสารแล้วอยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 136,084 ราย สำหรับสาเหตุที่ผู้กู้ยืม ยังไม่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพเกิดจาก 1) เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เช่น ผู้กู้ยืมเงินลงลายมือชื่อแทนบิดา มารดา แนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด พยานมิได้ลงนามในสัญญา […]

1 2 9