กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 578 อัตรา (บัดนี้ – 5 มี.ค.57)

Advertisement กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 578 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มี.ค.57 ชุดติว DVD + คู่มือเตรียมสอบกองทัพอากาศ ชั้นสัญญาบัตร + ชั้นประทวน คลิกเลย ตำแหน่งและอัตรที่เปิดรับ บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 62 อัตรา โดยมีวุฒิปริญญาตรี – โท ในสาขาวิชาที่กำหนด บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 391 อัตรา โดยมีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี (มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 155 อัตรา (กองบินต่างจังหวัดและโรงเรียนการบิน) โดยสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://job.rtaf.mi.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มี.ค.57 ค่าสมัครสอบ 350 […]

แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557

แผนการรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 แผนการรับสมัคร เปิดรับสมัคร 23 ม.ค. – 23 ก.พ. 57 สอบภาควิชการ  8-9 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 มี.ค. 57 สอบรอบสอง 19 มี.ค. – 26 เม.ย. 57 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 11 เม.ย. 57 รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น  19 – 20 เม.ย. 57 รายงานตัวและทำสัญญา 1-2 พ.ค. 57 คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัคร บุคคลพลเรือน อายุระหว่าง 18-22 ปี ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ทหารกองประจำการ(ทุกผลัด) มีอายุไม่เกิน 24 ปี ทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ อายุไม่เกิน […]

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา (25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56)

กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 11 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 6 ธ.ค.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  นายสิบกิจการพลเรือน (ชกท.990) กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสื่อสาร 22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  22 จำนวน 1 อัตรา พลขับรถ (ชกท.640) กรมทหารพรานที่  23 จำนวน 1 อัตรา เสมียน (ชกท.710) กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 1 อัตรา นายสิบยุทธการ (ชกท.113) กองยุทธการ […]

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา (บัดนี้ – 22 พ.ย.56)

กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ย.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  เสมียน (ชกท. 710) จำนวน 3 อัตรา เสมียน (ชกท. 731) จำนวน 1 อัตรา พลขับ (ชกท.640) จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล (ชกท.912)จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติโดยสังเขป เสมียน (ชกท. 710) เพศชาย เป็นทหารกองหนุน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้น หรือเทียบเท่า เสมียน (ชกท. 731) เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ปวช.สาขาบัญชี หรือประเภทวิชาพานิชยกรรมและมีวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 […]

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 7 อัตรา (บัดนี้ – 22 พ.ย.56)

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ย.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  พลขับ (ชกท.640) จำนวน 5 อัตรา พลสูทกรรม (ชกท.940) จำนวน 1 อัตรา เสมียนธุรการและกำลังพล (ชกท.716) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป เป็นทหารกองหนุนอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์  เชื้อชาติไทย และสัญชาติไทย คุณวุฒิการศึกษา ม.ต้น เป็นอย่างต่ำ รับสมัครผู้มีเอกสารครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น   สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ 206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ในวัน เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร 0 2297 5018 ดูเอกสารประกอบการสมัคร […]

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนจ่าอากาศ เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2557 1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ  หลักสูตร 3 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ที่เกิด) สำหรับในปี 2557 นี้ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึงป พ.ศ.2542 เท่านั้น คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.00 คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง […]

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็ก พลอาสาสมัคร

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา พระองค์(พลอาสาสมัคร) ประจำปี 2557 คุณสมบัติของผู้สมัคร บุคคลชายอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี 1. ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป 2. บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5 3. บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด 4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 5. มีบุคลิกลักษณะท่าทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 7. ความสูงตั้งแต่ 165 ซม. ขึ้นไป ไม่เกิน 180 ซม. 8. นับถือศาสนาพุทธ 9. ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย 10.ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด(มีการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด) 11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือบุคคลล้มละลาย 12 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้อยหรือต้องหา […]

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 20 อัตรา (21-29 พ.ย.56)

กรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 20 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-29 พ.ย.56 ตำแหน่งและสายงานที่เปิดรับ  สายงานเสมียน(หน่วย อฉก.)จำนวน 1 อัตรา สายงานเสมียน(หน่วย อจย.)จำนวน 2 อัตรา สายงานพลขับ  จำนวน 2 อัตรา สายงานช่างยนต์ จำนวน 4 อัตรา สายงานช่างก่อสร้าง จำนวน 7 อัตรา สายงานช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา สายงานช่างเชือมโลหะ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติโดยสังเขปของผู้สมัคร เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือนชาย อายุ 18-30 งดรับนายทหารกองหนุนยศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก งดรับบุคคลพลเรือนชายที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2547 (เกิด 2536) ตำแหน่งเสมียน (หน่วย อฉก.) บุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน คุณวุฒิ […]

กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 2 อัตรา (บัดนี้ – 22 พ.ย.5)

กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 22 พ.ย.5 ตำแหน่งที่เปิดรับ เสมียน จำนวน 1 อัตรา พลขับ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร เสมียน เพศหญิง อายุ 18-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พลขับ ทหารกองหนุนชาย 22-30 ปีบริบูรณ์ คุณวุฒิ ม.ต้นหรือเทียบเท่า ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่กรมขนส่งทางบก สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงงาน กรมยุทธโยธาทหารบก เลขที่ 2245 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจุตรจักร กรุงเทพ ดูเอกสารประกอบการสมัคร / ขั้นตอนการคัดเลือกที่นี้

กองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการทหารชั้นประทวน 8 อัตรา (บัดนี้ – 21 พ.ย.56)

กองพลพัฒนาที่ 1 จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการทหารชั้นประทวน (สิบเอก) 8 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พ.ย.56 ตำแหน่งที่เปิด ช่างยานยนต์ล้อ 3 อัตรา พลขับ 3 อัตรา ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา พลวิทยุ  1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ บิดา มารดา สัญชาติไทยโดยกำเนิด งดรับ บุคคลที่ต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารในปี 2557 คุณวุฒิและคุณสมบัติในตำแหน่ง ช่างล้อยานยนต์ คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างยนต์ พลขับ ทหารกองหนุนอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป คุณวุฒิ ม.ต้น และมีความรู้ด้านเครื่องยนต์ด้วย ช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟ้ฟ้า พลวิทยุ […]

1 58 59 60 61