กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ109นาย 1-10ต.ค.65

Advertisement Advertisement   กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ 109 นาย Advertisement คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร 1. ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) 3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ 4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. 2540 – 2547) 5. ไม่รับผู้จบ รต. ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน 6. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป 7. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา, ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลุหุโทษ […]

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารสัญญาบัตร-ประทวน 22-31ส.ค.65

  รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่สำคัญและเร่งด่วน 1. ประเภทบุคคลทั่วไป เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา – สำเร็จการศึกษา ป.ตรี ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 – มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือ TOEFL (BT) ตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 700 คะแนนขึ้นไป 2. ประเภทพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช.สังกัดหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 11 อัตรา (ต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อ่านรายละเอียดวุฒิและสาขาวิชาแต่ละตำแหน่งได้ในเอกสารประกาศ) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : ช่างยานพาหนะ, ช่างซ่อมอุปกรณ์พิเศษ, เจ้าหน้าที่ดับเพลิง, เจ้าหน้าที่โภชนาการ, เจ้าหน้าที่การศึกษา, เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่เชื้อเพลิง, เจ้าหน้าที่วิชาการ, […]

กองพันระวังป้องกัน รับสมัครพลอาสาสมัคร บัดนี้-10มิ.ย.65

  กองพันระวังป้องกัน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครทหารกองหนุน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ตำแหน่งพลสารวัตร มว.สห.ที่ 1 ร้อย.สห.พัน.รวป.สป. (อัตรา พลอาสาสมัคร) เหล่า สห. 5 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน (ชาย) อายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2565) (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2535 – 31 ธ.ค. 2547) วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ความสูงตั้งแต่ 168 เซนติเมตร และ ค่าดัชนีมวลกาย 18.5 – 24.9 ตามหลักฐาน ใน สด.3 และ สด.43 เปิดรับสมัคร 6-10 มิ.ย.65 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา […]

กรมจเรทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 13-20มิ.ย.565

  กรมจเรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง) และตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) – เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี – วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 – ประเภทชาย งดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการในปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 – ประเภทหญิง ต้องไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ และมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกินมาตรฐาน […]

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร วุฒิ ป.ตรี 6-10มิ.ย.65

  กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ตำแหน่งนายทหารทะเบียนการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปฏิบัติงานใน รพ.ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 อัตรา – ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) หรือ สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (สบ.) ในสาขาวิชา เวชระเบียน, เวชสถิติ, การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล จากสถานศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง (ไม่รับผู้ที่มีคุณวุฒิอื่นที่มิใช่ สาขาเวชระเบียน, เวชสถิติ) – อายุไม่เกิน 35 ปี นับตาม พรบ. รับราชการทหาร (พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด) – ผู้สมัครเพศชาย ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป น้ำหนักไม่น้อยกว่า 48 กิโลกรัม ต้องพ้นภาระการเข้าเป็นทหารกองประจำการแล้ว (ปลดเป็นกองหนุนแล้วหรือผ่านการตรวจ เลือกทหารกองเกินเข้าเป็นกองประจำการแล้ว) ทั้งนี้ไม่รับสมัครผู้ที่จะต้องเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี พ.ศ.2565 – […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารพราน120อัตรา บัดนี้-30มิ.ย.65

  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน (เพศชาย) จำนวน 120 อัตรา เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้สมัครต้องมีวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ www.marinesnavy.com ในระหว่างวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจะปิดระบบ รับสมัครในเวลา 1600 ของวันดังกล่าว หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร 0 3833 4271 หรือ ที่ ฝ่ายกำลังพล กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการ […]

กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. บัดนี้-7มิ.ย.65

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานบริการ 9 อัตรา (ชาย, หญิง) (อัตราค่าตอบแทน 10,340 บาท) 1. พนักงานบริการ บก.ขส.ทบ. 4 อัตรา 2. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ ม.3/ม.6 กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานเทคนิค 3 อัตรา (ชาย, หญิง) (อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท) 1. ช่างโยธา ขส.ทบ. 1 อัตรา 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ขส.ทบ. 1 อัตรา 3. ช่างแบตเตอรี่ ขส.ทบ. 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิ […]

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ รับสมัครพนักงานราชการ18อัตรา 1-15 มิ.ย.65

  ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 18 อัตรา  1. ช่างกลโรงงาน (กลุ่มงานเทคนิค) 11 อัตรา (ชาย) วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 2. ช่างโลหะ(กลุ่มงานเทคนิค) 1 อัตรา (ชาย) วุฒิ ปวช./ปวส.สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม, สาขาวิชาช่างโลหะรูปพรรณ, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 3. ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด (กลุ่มงานเทคนิค) 1 อัตรา (ชาย) วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, สาขาวิชาเทคนิคโลหะ, สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง, สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 4. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ […]

สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.6-ปวส. บัดนี้-30พ.ค.65

      สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สตน.ทหาร 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6 หรือวุฒิ ปวช-ปวส. สาขาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร หน้าลิฟต์ ชั้น 8 อาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 0900 ถึง 1500 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 บริเวณหน้าห้องประชุม สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ชั้น 7 อาคาร 5 และทางเว็บไซต์ ของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ที่ […]

รพ.ค่ายกาวิละ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช. 30พ.ค.-10มิ.ย.65

  โรงพยาบาลค่ายกาวิละ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย, หญิง) เป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วุฒิ ปวช. ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 1 อัตรา พนักงานพัสดุ ชั้น 2 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วุฒิ ปวส. ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,300 บาท 1 อัตรา พนักงานธุรการ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ให้ได้รับค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท 1 อัตรา พนักงานคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ วุฒิ ปวช./ปวส.ในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต […]

1 2 67