วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา

Advertisement   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครครูอัตราจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,680 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 1.สาขาวิชาการเลขานุการ 2 อัตรา 2. สาขาวิชาคหกรรม 1 อัตรา 3. สาขาวิชาการโรงแรม 1 อัตรา 4. สาขาวิชาการออกแบบ 1 อัตรา 5. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 อัตรา 7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐานได้ ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ตั้งอยู่เลขที่ 90 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ […]

โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา

  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 3 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา – กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก ภาษาไทย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเอกภาษาจีน สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเอกสังคม ศึกษา สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 2.2.2 […]

เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

  เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-21 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองตาก รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ช่วยครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่านี้ทุกสาขา 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. […]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ 48 อัตรา

  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูและเจ้าหน้าที่ 48 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 3-20 กันยายน 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสามัญ 1. ครู (ภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา 2. ครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา 3. ครู (ฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา 4. ครู (เคมี) จำนวน 1 อัตรา 5. ครู (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา 6. ครู (เทคโนโลยี) จำนวน 1 อัตรา 7. ครู (สังคมศึกษา) […]

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครูสอนวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครครูสอนวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม www.mwit.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี กลุ่มวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา กลุ่มวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา กลุ่มวิชา การบัญชี 2 อัตรา กลุ่มวิชา การโรงแรม 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาไทย 1 อัตรา กลุ่มวิชา สังคม 1 อัตรา กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ […]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 4 อัตรา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 สิงหาคม  2564 ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือทางออนไลน์ www.nkvc.com ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 สิงหาคม  2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา

  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 กรกฎาคม 2564 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) – ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ  1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วุฒิ ป.ตรี 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา 2. สาขาวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา 3. สาขาวิชาปฐมวัย 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน ปฏิบัติงานโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานบรรณารักษ์ 5 อัตรา […]

เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครผู้ช่วยครู 8 อัตรา 5-13 ก.ค.64

  เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-13 กรกฎาคม 2564 เทศบาลเมืองมุกดาหาร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสถานศึกษา ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)  วุฒิ ป.ตรี พนักงานจ้างตามภารกิจ 1.1 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาไทย)  1 อัตรา 1.2 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา 1.3 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์) 1 อัตรา 1.4 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา 1.5 ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกปฐมวัย)  2 อัตรา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำสายทอง พนักงานจ้างตามภารกิจ – ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง […]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครครูคณิตศาสตร์ 21-25 มิ.ย.64

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(คณิตศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 13