สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 29มิ.ย.-5ก.ค.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ตำแหน่ง ครูผู้สอน 4 อัตรา วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านดอนแดง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านบ้านธาตุ ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษา เนื้อหาวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต – ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 […]

โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27มิ.ย.65

  โรงเรียนมุกดาหาร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาชีววิทยา วุฒิ ป.ตรี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-27มิ.ย.65 รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม

มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู-จนท. วุฒิ ปวช.-ป.เอก บัดนี้-22ก.ค.65

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่-ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประเภทเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา – ป.โท/เอก สาขาวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง – หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือเทียบเท่า – หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา – เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่น ๆ […]

ม.นเรศวร รับสมัคครู วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา บัดนี้-17 มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง – เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบ Transcript ใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิจากสภา มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา – ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา (ถ้ามี) – เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT (Cambridge English Placement Test) ระดับ A […]

รร.เฉลิมพระเกียรติฯนครศฯ รับสมัครครูคณิต, วิทย์, พลศึกษา 30พ.ค.-3มิ.ย.65

  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำวิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และพลศึกษา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สมัครด้วยตนเอง 30พ.ค.-3มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อบต.อ่าวนาง รับสมัครครู-ตำแหน่งอื่นๆ7อัตรา บัดนี้-2มิ.ย.65

  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกสังคมศึกษา) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท วุฒิ ป.ตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 2. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท วุฒิ ป.ตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ ประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 3. ผู้ช่วยครู (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท วุฒิ ป.ตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.ก.ท. หรือ ก.อบต. […]

มรภ.เชียงใหม่ รับสมัครอาจารย์-ตำแหน่งอื่นๆ23อัตรา 21พ.ค.- 24มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 2. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก ทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรศาสตร์ (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) 3. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิสปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน) 1 อัตรา ป.โท/ป.เอก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีนสาขาวิชาภาษาศาสตร์หรือภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน สาขาวิชาวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาธุรกิจจีน และการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี (เงื่อนไขอื่นๆ อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) […]

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย35อัตรา บัดนี้-6มี.ค.65

  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2565 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 อัตรา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 5 อัตรา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างยนต์ 5 อัตรา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม 7 อัตรา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 2 อัตรา ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 4 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ วุฒิ ป.ตรีทางการศึกษา หรือป.ตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิ ป.ตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือ สาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติ ป.ตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน วันสุดท้ายคือวันที่ 6 มีนาคม 2565 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดย คุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 […]

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 รับสมัครครูอัตราจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 มกราคม 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 5 อัตรา 1. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา 2. กลุ่มวิชาเอกดนตรีศึกษา 1 อัตรา 3. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 4. กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามอัตราว่างที่เปิดรับสมัคร 2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – ปริญญาตรีทั่วไป 4 ปี 15,190 บาท – ปริญญาตรี 5 ปี 16,230 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) สำเร็จการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (3) หากเคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการสอนให้นำใบรับรองการทำงานมาแสดง (4) มีความประพฤติเรียบร้อย การรับสมัคร 1. กรณีสมัครออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nrru.ac.th หรือ http://vpress.nrru.ac.th/personnel/ และส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ E-Mail: [email protected] เปิดให้สมัครตั้งแต่เวลา 08.30 […]

1 2 15