สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

Advertisement สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)   Advertisement   สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครงานราชการ เพื่อเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้ Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 สังกัด ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการผลิต จัดเตรียมและดูแลความสะอาดอุปกรณ์การผลิต สอบเทียบและตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ในการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่ได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ไม่จำกัดเพศ […]

ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)

ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 24 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 31 ก.ค.56)   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสามารถดูได้ที่เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 (ลิ้งดาวโหลดอยู่ล่างสุด) เงินเดือน ปริญญาตรี เดือนละ 17,290 บาท ปริญญาโท เดือนละ 21,320 บาท สมัครงานราชการ ม.ราชภัฏธนบุรี ด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ โทร   02-890-1801 ต่อ 4020-1 สายตรง 02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่  6 ส.ค.56 ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อาคาร  4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี หรือที่ www.dru.ac.th >>> ดาวโหลดใบสมัคร / และอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร /ประกาศรับสมัครงานราชการ ม.ราชภัฏธนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (5-26 ส.ค.56)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานจำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา (5-26 ส.ค.56) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นิติกร  จำนวน  2  อัตรา เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน  6  อัตรา พนักงานขับรถ  จำนวน  1  อัตรา สมัครงานราชการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้น 1 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สหกรณ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[/highlight]  

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 23 อัตรา (15 ก.ค. – 15 ส.ค. 2556)

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 17 ตำแหน่ง 22 อัตรา  (15 ก.ค. – 15 ส.ค. 2556)   กรมศิลปากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 16 ตำแหน่ง 22 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา (30 ก.ค. – 5 ส.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่ 1.เจ้าหน้าที่การเกษตร  2.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดส่วนกลาง (30 ก.ค. – 5 ส.ค.56) กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่การเกษตร อัตราเงินเดือน :     9,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     [highlight]4 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา :     ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    [highlight] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางการเกษตร ทางช่างกลเกษตร[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร ในแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ 2. การดำเนินการตาม […]

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 – 25 ก.ค.56)

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (4 – 25 ก.ค.56)     ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง [highlight]อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จ การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการสื่อสารภาษาัอังกฤษระดับพื้นฐาน สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยตนเองได้ที่ ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 29 อัตรา (17 – 25 ก.ค. 2556)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 29 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (กทม.) (17 – 25 ก.ค. 2556) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงานราชการ 5 ตำแหน่ง 29 อัตรา สังกัดส่วนกลาง (กทม.) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 10 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา   2.ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (25 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ สังกัดส่วนกลาง (กทม.) (25 ก.ค. – 2 ส.ค.56) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง[/highlight] [highlight]ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี [/highlight] ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาการบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเกษตร ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์ สมัครงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้วยตนเองได้ที่ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย (อาคาร 1 ชั้น 4) แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร    กรุงเทพฯ (25 ก.ค. – 2 […]

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (18 – 30 ก.ค. 56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง (กทม.) (18 – 30 ก.ค. 56) สมัครงานราชการ กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานรากชาร ตำแหน่งบุคลากร  สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง (กทม.) โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ [highlight]อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท[/highlight] ประเภท : บริหารทั่วไป [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การวางแผน งานบุคคล จัดทำกรอบอัตรากำลัง จัดทำมาตรฐานการประเมิน ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สมัครงานราชการ กรมประมง ด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2562-0536 ค่าธรรมเนียมสอบ […]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครงาน พนักงานส่งเสริมการลงทุน (19 -31 ก.ค.56)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคงานราชการ พนักงานส่งเสริมการลงทุน ระดับป.ตรี ป.โท (19 -31 ก.ค.56)   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมัครงานราชการ  ตำแหน่งพนักงานส่งเสริมการลงทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานส่งเสริมการลงทุน อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา : ปริญญาโท[/highlight] คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : [highlight]ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน และภาวะอุตสาหกรรม 2)รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์และ นโยบายส่งเสริมการลงทุน 3)ประสานงานการจัดประชุม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน 4)ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   ระดับปริญญาตรี […]

1 1,328 1,329 1,330 1,334
error: