สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

Advertisement   กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการภายใต้ภารกิจการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 8 อัตรา วุฒิ ป.โท 1. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 6 อัตรา 2. โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศจำนวน 1 อัตรา 3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญา 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือส่งเอกสารทางอีเมล์ [email protected] โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 14 […]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบุคคล สำนักงาน รองอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ โทร 0-4561-2645 ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน […]

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

  กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2564 รายละเอียด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ซอยพหลโยธิน 7 พญาไท กทม.) คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์เคมี หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือนิติศาสตร์ (ผ่านหลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม) หรือภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ ความสามารถในเรื่องของการทำแผนที่ (พิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจในงานด้านสิ่งแวดล้อม เอกสารประกอบการสมัคร ใบสมัคร […]

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

  โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม สุขภาพ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขศึกษาและพฤติกรรม สุขภาพ หรือสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาการวิจัยทางสังคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้ที่ www.mthcancer.in.th หัวข้อรับ สมัครงาน ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมเอกสารสแกนส่งทาง E-mail : [email protected] หรือยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อาคารกาญจนบารมี ชั้น 4 หรือ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ : งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี 139 หมู่ที่ 4 […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโส

  ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครตำแหน่งเศรษฐกรหรือเศรษฐกรอาวุโส ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กันยายน 2564 ตำแหน่ง เศรษฐกร / เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ สายนโยบายการเงิน ประสบการณ์ ไม่ระบุ ยินดีรับทั้งผู้มีประสบการณ์ และผู้จบใหม่ ความรับผิดชอบหลัก ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้และรับเป็นพนักงานประจำท้องถิ่น (Local) ติดตาม ศึกษา วิเคราะห์วิจัยสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ จัดทำดัชนีและเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ ประเมินและประมาณการภาพรวมเศรษฐกิจของภาคและเสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค การบริหารจัดการโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจระหว่าง ธปท. กับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน ภาวะการค้าชายแดนและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้าน Connectivity ของ ธปท. คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในวุฒิใดวุฒิหนึ่ง หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงิน การคลัง หรือความรู้ด้านภาคธุรกิจ หรือการทำ Data analytics จะเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงาน […]

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน อัตราจ้างเหมาบริการ 1. อัตราจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 3. อัตราจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 4. ตำแหน่งพนักงานขนส่งประจำท่าเรือ ท่าเรือแหลมพัทยาใต้ ชายหาดพัทยา ท่าเรือเกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 6 อัตรา วุฒิ ม.3 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงาน 24 อัตรา

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 1. ตำแหน่ง บุคลากรจ้างเหมาบริการ (บัณฑิตจบใหม่) 12 ตำแหน่ง ส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (4) วข.นครศรีธรรมราช (2) วข.สุรินทร์ (2) วส.นครน่าน (2) และหน่วยวิทยบริการ มจร.กำแพงเพชร (2) ปฏิงานตามส่วนงานที่กำหนด อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท 3 เดือน 2. บุคลากรจ้างเหมา บริการ (ประชาชน) 6 ตำแหน่ง สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (2) วข.นครศรีธรรมราช (1) วข.สุรินทร์ (1) […]

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล 5 อัตรา

  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคล 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2564 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี รับสมัครระหว่างวันที่ 13 กันยายน – 12 ตุลาคม 2564 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) โดยผู้สนใจสามารถ กรอบแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซด์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ https://tica-thaigov.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ และส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบ PDF ไปที่ Email: [email protected] สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขเลขโทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 40302 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 22ก.ย.-1ต.ค.64

  เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา 2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง คนงาน งานสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โทร. 0 7452 1996 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน […]

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

  สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-17 กันยายน 2564 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาปฏิบัติงานของส่วนราชการ 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุน ปฏิบัติงานการคลัง 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานธุรการ/พัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน โสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 6. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 7. เจ้าหน้าที่สนับสนุน ปฏิบัติงานครัว […]

1 2 918