โรงแรมราชพฤกษ์เพลช รับสมัครพนักงานต้อนรับ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-14ก.ย.65

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ ปฏิบัติงานต้อนรับโรงแรมราชพฤกษ์เพลช อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: 1) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการ เกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น 2) มีสัญชาติไทย 3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมสาขาวิชาการจัดการโรงแรม 4) มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 5) มีประสบการณ์การทำงานด้านการต้อนรับ หรือพนักงานต้อนรับส่วนหน้าโรงแรม 6) สามารถทำงานเป็นกะได้ 7) รักความสะอาด มีจิตบริการ ทนต่อภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี 8) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office 9) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม […]

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 080-045-3143 www.dga.or.th

สันนิบาตสหกรณ์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.65

  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาโสตทัศนศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมด้านการจัดการสื่อวิดีทัศน์ การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ การพิมพ์ การออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติงานนอกสถานที่และเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,600-40,900

  สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 1) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านพัสดุ 1 ปีขึ้นไป (กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ) 2) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ มีประสบการณ์การทำงานในสายงานด้านแผน งบประมาณ หรือการติดตามประเมินผล 1 ปี ขึ้นไป (กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานสรรหาและ คัดเลือกโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ) 3) เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินหรือการบัญชี 1 ปีขึ้นไป (กรณีประสบการณ์น้อยกว่าที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานสรรหาและคัดเลือกโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ) 4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรีด้านการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรภาครัฐ 3 ปีขึ้นไป หรือเป็น […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว 7 อัตรา **ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ใช่หน่วยงานราชการ** ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี – วุฒิ ปวส. สาขาพาณิชยการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาบริหารธุรกิจและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน – ปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 1 อัตรา – ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 35 ปี – ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว […]

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัคร พนง.ประสานงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) Job Responsibilities: – อำนวยความสะดวก และสนับสนุนงานด้านธุรการให้กับหน่วยงานภายใน – อำนวยความสะดวกในการจัดการประชุม สัมมนา อบรมภายในสำนักงาน รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้มาติดต่อ – ดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานประสานงาน งานเอกสาร ของส่วนงาน – งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามผู้บังคับบัญชา Job Qualifications: – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานอย่างน้อย 0-1 ปี – ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume (ประวัติส่วนตัว) เพิ่มเติมได้ที่ E-Mail: [email protected] [email protected] โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105, 081-4949255,080-045-3143 www.dga.or.th

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ รับสมัครผู้จัดการ-บาริสต้า-แคชเชียร์ บัดนี้-31ส.ค.65

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 4 อัตรา ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ 1. ผู้จัดการร้านค้า 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 16,000 บาท (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (2) มีสัญชาติไทย (3) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (4) มีความสามารถในการเขียนหนังสือราชการทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (5) มีประสบการณ์การทำงานระดับผู้จัดการ รองผู้จัดการร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี (6) สามารถปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหน้าร้านได้ (7) มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการสินค้าหน้าร้าน และสินค้าในสต๊อกได้ (8) มีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ (ผู้ใต้บังคับบัญชา) (9) มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office แอปพลิเคชันออกแบบ Canva ได้เป็นอย่างดี (10) มีความรู้และทักษะในการขายผ่านทางออนไลน์ […]

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ รับสมัครหัวหน้าฝ่ายการคลัง บัดนี้-22ส.ค.65

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง สังกัดฝ่ายการคลัง สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา – อายุไม่เกินกว่า 45 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร – คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง/บัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ปี – หรือคุณวุฒิปริญญาโท ด้านการบัญชี การเงิน พาณิชย์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการคลัง/บัญชี ไม่น้อยกว่า 8 ปี – หากมีประสบการณ์การจากองค์การมหาชนอื่น หรือรูปแบบองค์กรภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครบัดนี้-22ส.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย รับสมัครพนักงาน ปฏิบัติงาน กทม.-สุรินทร์

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะดําเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อจ้าง บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตําแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน วุฒิ ม.6/ปวช. ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการได้ ตําแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 1 อัตรา ไม่จํากัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์หรือใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) […]

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรม ป.โทขึ้นไป ประสบการณ์2-6ปี

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐ (ที่ตั้งถนนพระรามที่ 6 ใกล้กับ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม) จำนวน 1 อัตรา อายุ 25-45 ปี วุฒิ ป.โท/ป.เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในงานด้านสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ เชิงธุรกิจ หรือเชิงสังคม (ป.โท ประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี ป.เอก ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี) เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th) พร้อมกับแนบ Resume และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ e-mail: [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม […]

1 2 3 54