สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครคนดูแลสวน ป.ตรี บัดนี้-1พ.ย.64

Advertisement   สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มดูแลบำรุงรักษาสวน ขยายพันธุ์พืช จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเกษตร พืชสวน พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (2) เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ ไม่เกิน 45 ปี กรณีเพศชายต้องผ่าน การเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (3) มีความรู้และทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตอย่างครบวงจร สามารถกำหนด ความหมายความสำคัญการจัดจำแนกและอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ ชนิดต่างๆและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ปฏิบัติและอธิบายวิธีการเพาะขยายพันธุ์การปลูกและ บำรุงรักษาพันธุ์ไม้เพื่อใช้งานและการจำหน่ายได้ (4) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ของผลผลิต ด้านงานปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดจำหน่าย (5) สามารถปฏิบัติงานด้านวิจัยทดสอบ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตพันธุ์ไม้ ใหม่ๆ และมีคุณภาพเหมาะสมกับการเก็บรวบรวมและใช้งาน […]

สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก รับสมัครผู้ช่วยพนักงานสถิติ 1 – 5พ.ย.64

  สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. ทุกสาขา เงินเดือน 11280 บาท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอการประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 5 อัตรา

  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง25 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร ของคณะพยาบาลศาสตร์ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก) 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท) 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาตรี) 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สมัครทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครงาน ทาง www.pccms.ac.th และส่งใบสมัคร พร้อมกับหลักฐานฯ การสมัครงาน โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งที่อีเมล์ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2576 6000 ต่อ 8215 ในวันและเวลาราชการ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานสูติ – นรีเวชกรรม สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด การบัญชี หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel, PowerPoint ได้ในระดับดี – มีทักษะการติดต่อสื่อสาร การประสานงานในระดับดี – มีความคิดริเริ่ม กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย – มีใจรักในงานบริการ และพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ – หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล และมีความรู้เกี่ยวกับศัพท์ทางการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก และบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะได้รับอัตราเงิน เดือนตามโครงสร้างอัตราเงินเดือนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559 คุณวุฒิปริญญาตรี ระดับปฏิบัติการ (ทั่วไป) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ […]

บีทีเอส (BTS) รับสมัครเจ้าหน้าที่ หลายอัตรา หลายตำแหน่ง

BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ( สายสีเหลือง ) คุณสมบัติ อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ หรือ Logistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน Logistics หรือ สาขาเกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง คุณสมบัติ Bachelor’s degree Administration or related fields. Minimum 1 years of work experience in document […]

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้-14 ต.ค.64

หน่วยงาน:กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 2 ตำแหน่ง เพศ ชาย/หญิง เงินเดือน 15,000 บาท รับสมัครถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คุณสมบัติและความสามารถที่ต้องการ 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยียาง เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เคมี เทคโนโลยีเคมี วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรมเคมี 2.อายุ ไม่เกิน 35 ปี 3.สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ 4.สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิตเบื้องต้นได้ดี 5.มีความรับผิดชอบ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รายละเอียดลักษณะงาน -ช่วยเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์ทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง -ช่วยงานด้านการจัดทำมาตรฐานหรือข้อกำหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ยาง -ช่วยงานวิจัยยางและผลิตภัณฑ์ยาง -ช่วยจัดทำและค้นคว้าเอกสารวิชาการและข้อมูลทางวิชาการ วัน เวลาในการทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. สถานที่ทำงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 75/7 ถนนพระรามที่6 […]

องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต รับสมัครบรรจุพนักงานองค์การสุราฯ บัดนี้ – 15 ต.ค.64

  องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานองค์การสุราฯ เปิดรับสมัคร 1 – 15 ตุลาคม 2564 ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานองค์การสุราฯ ตำแหน่ง หัวหน้ากฎหมาย ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขานิติศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ จะต้องเขียนใบสมัครตามที่องค์การสุราฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 สถานที่รับสมัคร : แผนกบริหารงานบุคคล วงเล็บ(ตำแหน่งที่ท่านสมัคร) องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เลขที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า […]

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา

  สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 1,314 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 จำนวน 56 อัตรา เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 2 จำนวน 182 อัตรา เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จำนวน 126 อัตรา เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 4 จำนวน 174 อัตรา เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 5 จำนวน 190 อัตรา เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 6 จำนวน 172 อัตรา เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 7 จำนวน […]

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง บัดนี้-15ต.ค.64

  สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ ด้วยสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย  1 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร คุณสมบัติ และรายละเอียดงาน ผู้ช่วยนักวิจัย (สำหรับการผลิตส่วนต้นน้ำ) 1. คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมเคมี ชีวเคมี วิศวกรรมชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยาประยุกต์ เคมีชีวภาพหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานในการทำงานทางอุตสาหกรรมผลิตยา หรืองานทางด้านยาชีววัตถุจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 2. รายละเอียดการทำงาน ปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารภายใต้มาตรฐาน GMP และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่สถาบันจัดทำขึ้น ปฏิบัติการผลิตสารชีววัตถุตามที่ได้รับมอบหมาย ร่วมปฏิบัติงานวิจัยกับฝ่ายวิจัยในระหว่างการศึกษาการขยายขนาดการผลิต มีส่วนร่วมในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบริการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต งานอื่นใดที่ทางผู้บังคับบัญชาเห็นควร หากว่างจากภาระงานประจำที่ดำเนินการอยู่ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว 1 ฉบับ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก หรือใส่แว่นตาสีดำ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป download […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ บัดนี้-15 ต.ค.64

  ภารกิจวิเทศสัมพันธ์การวิจัย (วท.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สมัครลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.โททุกสาขา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูล แนบรูปถายและเอกสารประกอบการรับสมัครที่ลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส่งไปที่ E-mail: [email protected] ภายในกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2564 โดยเจ้าหน้าที่ จะติดต่อให้นำส่งเอกสารตัวจริง พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ อีกครั้งติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 212, 206 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 39