สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

Advertisement สำนักงาน คปภ. รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน กลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย (อัตราเงินเดือน 16,500 บาท) 1. ปฏิบัติงานในกลุ่มคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 5 คน 2.ปฏิบัติงานในกลุ่มบริการและสื่อสารข้อมูลประกันภัย 3 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี (นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา) 2. เป็นผู้ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 4. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือ ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 6. มีความรู้ความสามารถคอมพิวเตอร์ โปรแกรม […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงาน 26 อัตรา 1-5พ.ย.64

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. กลุ่มตามลักษณะงาน วิชาชีพเฉพาะ (ก) ตำแหน่ง ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ – โรงพยาบาลบ่อเกลือ 1 อัตรา 2. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ – โรงพยาบาลนาหมื่น 1 อัตรา 3. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี – โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว 1 อัตรา 4. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มเทคนิค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ – โรงพยาบาลภูเพียง 1 อัตรา 5. กลุ่มตามลักษณะงาน กลุ่มบริการ ตำแหน่ง […]

โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครจ้างเหมาทำงาน 36 อัตรา

  โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครจ้างเหมาทำงาน 36 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลเกาะคา รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาทำงานในโรงพยาบาลเกาะคา 1. พยาบาลวิชาชีพ 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา วุฒิ ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงพยาบาลเกาะคา ชั้น 5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ ตึกเขลางค์ยินดี (ตึกสีเขียว) ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมางาน 1146 อัตรา

  เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมางาน 1146 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างงานตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อฟื้นฟูเมือง รองรับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (ครั้งที่ 2) ประเภทงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 178 อัตรา งานปลูกเฟื่องฟ้าและประดับตกแต่งในสถานที่ต่างๆ ตัดแต่งต้นไม้ 34 อัตรา งานบุดลอกท่อระบายน้ำลำรางสาธารณะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและคูคลอง 292 อัตรา งานทำความสะอาด เก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ 400 อัตรา งานทาสีเครื่องหมายจราจร 222 อัตรา งานเพาะชำกล้าไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชต่างๆ ขยายพันธุ์พืช 20 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับจัดจ้างงานบ้างต้น ให้สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี ตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.30 น. […]

จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา

  จังหวัดยะลา รับสมัครอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา 73 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดยะลา การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 1. กองร้อย อส.อ.เมืองยะลา 6 อัตรา 2. กองร้อย อส.อ.เบตง 17 อัตรา 3. กองร้อย อส.อ.ยะหา 8 อัตรา 4. กองร้อย อส.อ.รามัน 9 อัตรา 5. กองร้อย อส.อ.บันนังสตา 7 อัตรา 6. กองร้อย อส.อ.ธารโต 17 อัตรา 7. กองร้อย อส.อ.กาบัง 2 อัตรา 8. กองร้อย อส.อ.กรงปินัง 7 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร […]

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานเปล 3 อัตรา 4. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 7. นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 6 อัตรา วุฒิ […]

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 1. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจ เงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา 3 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจ เงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 1 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ทางด้านบัญชี อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.00 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงิน ค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ […]

ศูนย์หม่อนไหม ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

  ศูนย์หม่อนไหม ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2564 กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเกษตรศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช, สาขากีฏวิทยา สาขาโรคพืช, สาขาพืชไร่นา/พืชสวน,สาขาส่งเสริมการเกษตร หรือวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาดังที่กล่าวมา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร้อยเอ็ด เลขที่ 132 หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอ ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หรือดาวโหลดได้ทาง https://www.qsds.go.th/newqSScret หัวข้อรับสมัครงาน และ ส่งใบสมัครทางไปรณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1- 5 พฤศจิกายน 2564 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงาน สายสนับสนุน 2 อัตรา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – […]

โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ป.ตรี ขึ้นไป

  โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวัดราชบพิธ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ โครงการจ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ 1 ตําแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนวัดราชบพิธ ตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนวัดราชบพิธ โทรศัพท์ 02-222-6823 หรือ www.rb.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 425