ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ปวช. 6-13ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนของกรมการขนส่งทางบกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 4 อัตรา ปฏิบัติงานจุดตรวจ (Checking Point) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 อัตราค่าจ้างเหมา 10,500 บาท / เดือน / คน Advertisement ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันลงนามในสัญญา) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 6-13ธ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้อง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานจัดการฐานข้อมูล ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.65

  ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานจัดการฐานข้อมูล ผปข.กบสซ.ศซว.ทอ.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง ป.ตรี หรือเทียบเท่าสาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ซึ่งได้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์แล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิจ จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง หรือทางราชการรับรอง หรือมีประสบการณ์ทำงานในด้านการจัดการฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมีความสามารถ และเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.20) สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-16ธ.ค.65 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ ศูนย์ซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2534 0371 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-เจ้าหน้าที่12อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.เอก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565 1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก/ป.โท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การสอน 2. อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา/จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยา การศึกษาและการแนะแนว/จิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาคลินิก – มีประสบการณ์การสอน 3. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการงานช่างและผังเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา – ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก/ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง หรือวัสดุ) – […]

ส.ป.ก.สุรินทร์ รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ป.ตรีทุกสาขา 6-13ธ.ค.65

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน ป.ตรี ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 461 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6-13ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อบจ.นครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา/กลาง/หนัก บัดนี้-2ธ.ค.65

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) 1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และเคยขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับ เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและ – เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สังกัดกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดหนักมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย และ […]

อบจ.ร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 1-13ธ.ค.65

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาบัญชี วุฒิ ป.เอก

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 2 อัตรา เงินเดือน 34,000 บาท ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คุณวุฒิ ป.เอก หากมีประสบการณ์ทางการสอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ มช.รับสมัครจนท.พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ป.ตรีขึ้นไป

  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (FIN CMU) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 อัตรา อัตราจ้างขั้นต่ำ เดือนละ 17,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม) – หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว – มีอายุไม่เกิน 35 ปี – สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรีขึ้นไป (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง) – มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารหรือเกษตรแปรรูป อย่างน้อย 2 ปี – มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง มีไหวพริบ และปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี – มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี – สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) – สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์ฯ สามารถสมัครได้ 3 วิธี ตั้งแต่บัดนี้-21ธ.ค.65 […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.โท IELTSไม่น้อยกว่า5 บัดนี้-30ธ.ค.65

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.โท ด้านบริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, บรรณารักษศาสตร์, หรือทางอื่นที่ทางคณะกรรมการฯ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTSไม่น้อยกว่า5 (หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษชนิดอืนๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน โปรดอ่านรายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ ในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) รับสมัครบัดนี้-30ธ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศึกษาธิการเพชรบุรี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส. 28พ.ย.-2ธ.ค.65

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 1. พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ ประจำกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส.ทุกสาขา 2. พนักงานจ้างปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำกลุ่มอำนวยการ 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับต่อเดือน 9,000 บาท วุฒิ ปวช./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 28พ.ย.-2ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 606