สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.

Advertisement Advertisement   สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือก (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือในสาขาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี บัดนี้-22ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.00 น. โทร. 0-3544-0944 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ที่ทำการปกครองนครราชสีมา รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.

  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หน่วยที่ 1 กลุ่มงานบริการ เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริการ เจ้าหน้าที่ปกครอง 5 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ หน่วยที่ 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 18-31ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ ปวช./ป.ตรี

  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1.วิศวกร 1 อัตรา กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จังหวัดปทุมธานี) ค่าตอบแทน 19,500 บาท ป.ตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมสำรวจ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ที่อยู่ในพื้นที่ความ **รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (จ.ปทุมธานี นครนายก ลพบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร) 2. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งทั้ง […]

สำนักงาน กสทช.รับสมัครพนักงานขับรถยนต์22อัตรา บรรจุหลายจังหวัดทั่วไทย

  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 22 อัตรา หน่วยงานที่รับสมัคร – สำนักงาน กสทช. เขต 11 (สมุทรปราการ) 1 อัตรา – สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี) 2 อัตรา – สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี) 1 อัตรา – สำนักงาน กสทช. เขต 15 (อยุธยา) 1 อัตรา – สำนักงาน กสทช. ภาค 2 (ขอนแก่น) 1 อัตรา – สำนักงาน […]

สำนักงานทางหลวงที่ 5 รับสมัครบรรจุพนักงานโยธา วุฒิ ปวช.-ปวส.

    กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานโยธา 4 อัตรา สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 5 – แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จำนวน 1 อัตรา – แขวงทางหลวงพิจิตร จำนวน 1 อัตรา – แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือ (2) ได้รับวุฒิ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน หรือ (3) ได้รับ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (2) (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า […]

กรมที่ดิน รับสมัครเจ้าหน้าที่40อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 22-26ส.ค.65

    กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. เจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ (นักวิชาการที่ดินระดับปฏิบัติการ) 20 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ 2. เจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ (นายช่างรังวัดระดับปฏิบัติงาน) 20 อัตรา – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – วันที่ 26สิงหาคม 2565 (ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15,30 น.) โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุม 2 […]

เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง81อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

  เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครรสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา สำนักปลัดเทศบาล 17 อัตรา 1. พนง.ขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 2 อัตรา มีประสบการณ์ในการทำงาน ขับรถบรรทุกน้ำด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 2. พนักงานดับเพลิง (พนง.จ้างทั่วไป) 6 อัตรา วุฒิ ม.3 มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 3. พนักงานเทศกิจ (พนง.จ้างทั่วไป) 3 อัตรา วุฒิ ม.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ เป็นผู้ที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง 4. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หรือ ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การ บริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ […]

เทศบาลเมืองสัตหีบ รับสมัคพนักงาน10อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ม.3

  เทศบาลเมืองสัตหีบ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัดเทศบาล 5 อัตรา 1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1) พนักงานวิทยุ (ตามภารกิจ) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการ ปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน 2) งานรักษาความสงบ พนักงานเทศกิจ (ทั่วไป) 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานนอกราชเวลาราชการ 2. กองคลัง คนงาน (ทั่วไป) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. กองช่าง คนงาน (ทั่วไป) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา […]

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบรรจุนิติกร ป.ตรี 22-26ส.ค.65

  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 คือ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง (ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง ได้ที่เว็บไซต์ https://accreditation.ocsc.go.th/index.php/search/curriculum ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เลขที่ 164 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่ – ฝาง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 22-26 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี

    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงิน จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน และบัญชี หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Download รายละเอียดหรือใบสมัครได้ที่ http://gspa.nida.ac.th และส่งใบสมัครทาง E-mail: [email protected] (เป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) หรือ รับและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 10 อาคารนวมินทราธิราช เลขที่ 148 ถนน เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสอบ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณลักขณา […]

1 2 568