อธิการ มธ. ไม่เห็นด้วยมหา’ลัยรับตรงร่วมกัน

Advertisement   อธิการ มธ. ไม่เห็นด้วยมหา’ลัยรับตรงร่วมกัน เชื่อสำเร็จได้ยากทั้งมั่นใจในข้อสอบที่มหา’ลัยออกมากกว่าข้อสอบกลาง ขณะที่ อธิการ มทร.ธัญบุรี เผยเห็นด้วยแต่แนะให้แบ่งการสอบเป็น 2 ช่วง ด้าน กสพท. ไม่ฟันธงเลื่อนไม่สอบเร็วขึ้น เลขาธิการ กสพท. ย้ำการปรับยึดประโยชน์ของเด็ก ขณะที่ประธานแอดมิชชันฟอรั่มเตรียมนำประเด็นดังกล่าวหารือในที่ประชุม 22 มิ.ย.                วันนี้ (29 พ.ค.) ศ.นพ.อาวุธ ศรีสุกรี เลขาธิการกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยต่างๆ มีความเห็นร่วมกันว่าจะรับตรงโดยวิธีการสอบในช่วงเวลาเดียวกันประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังจากนักเรียนเรียนครบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ข้อสอบกลางร่วมกัน เพื่อลดปัญหาการวิ่งรอกสอบของนักเรียนและช่วงลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดสอบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีการศึกษา 2559 โดยทาง สกอ. ขอให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หารือกับ กสพท. ให้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ก่อนการจัดสอบอื่นๆ ว่า ตนยังไม่สามารถบอกได้ในเวลานี้ว่าเห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่ […]

นักเรียนรับกวดวิชาทำเครียด แต่เชื่อได้ผลดีขึ้นจริง

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาแถลงผลสำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนของนักเรียน นักศึกษาไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล    ศ.ศรีศักดิ์กล่าวสรุปว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,116 คน นั้นในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 51.16 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 48.84 เป็นเพศชาย ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 38.08 และร้อยละ 33.51 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14 ถึง 16 ปีและ 17 ถึง 18 ปีตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.4   ในด้านพฤติกรรมการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 61.29 ระบุว่าเคยเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนในปีการศึกษาก่อนหน้า  ขณะที่มีกลุ่มตัวอย่างถึงประมาณสองในสามหรือคิดเป็นร้อยละ 66.04 ระบุว่าในปีการศึกษา พ.ศ. 2557 นี้ตนเองจะเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียน ส่วนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.96 ระบุว่าจะไม่เรียน   สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าตั้งใจจะเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนนั้น กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นร้อยละ 54.68 ตั้งใจจะเรียนกวดวิชาที่สถานกวดวิชาเป็นการเฉพาะ รองลงมาคือให้ครูอาจารย์มาสอนที่บ้านคิดเป็นร้อยละ 22.93  ส่วนวิชาที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจจะเรียนในการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนสูงสุด […]

สอศ.เสียวเด็กทุนโอดอสทักษะอ่อน วางแผนปูพื้นภาษา วิชาการ-วิชาชีพ 1 ปีก่อนไปนอก

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมแผนอบรมนักศึกษาทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ด้านวิชาการ ก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ คาดต้องปูพื้นฐานของเด็กทั้งวิชาการ วิชาชีพ ภาษา และวัฒนธรรม ในเมืองไทยอย่างน้อย 1 ปี    นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเสนอขอปรับเกณฑ์การให้ทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (โอดอส) รุ่นที่ 5 เพื่อให้ทุนส่งเสริมการศึกษานี้เข้าถึงผู้เรียนตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ ว่า ประเด็นดังกล่าวได้หารือร่วมกันมาแล้วระยะหนึ่ง เพราะหลักการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คือ ผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ ซึ่งความต้องการของประเทศในขณะนี้ คือ กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งสอศ. สามารถผลิตกำลังคนด้านเทคโนโลยีได้ ฉะนั้น สอศ. จึงอยากให้เด็กอาชีวะซึ่งเก่งในด้านปฏิบัติ เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ ซึ่งที่ผ่านมาหลายฝ่ายสนับสนุน เพียงแต่เป็นห่วงในเรื่องความรู้ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ ที่ค่อนข้างอ่อนกว่าความรู้ภาคปฏิบัติ ดังนั้น สอศ. จึงวางมาตรการรองรับไว้ว่าเมื่อได้โควตาโอดอส […]

องค์การเภสัชกรรม ให้ทุนหนุนนิสิต – นักศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม

องค์การเภสัชกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมอบเงินรางวัลเกียรติยศสำหรับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 100,000 บาทต่อปี และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ สถาบันละ 1 ทุน ทุนละ 50,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา    พระธรรมธัชมุนี ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม น.พ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ กรรมการองค์การเภสัชกรรมและ น.พ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม การสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิชาชีพเภสัชกรรม ในกิจกรรมเทิดพระเกียรติประจำปี    ด้าน น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ และได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่วิชาชีพต่างๆ รวมถึงวิชาชีพเภสัชกรรมด้วย องค์การฯ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการสืบสานพระปณิธานของพระองค์การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่วิชาชีพเภสัชกรรม […]

โพลล์ชี้คนไทยส่วนใหญ่คิดว่า “ไม่จำเป็น” ที่จะต้องได้ดูถ่ายทอดสดบอลโลกทุกนัด

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาแถลงผลสำรวจความรับรู้เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกมหกรรมกีฬาของมิตรประเทศอันเป็นที่นิยมชมชอบกันอย่างกว้างขวางอย่างมหกรรมฟุตบอลโลก ผู้ดำเนินการหลักคือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ “ฟีฟ่า”  จัดทุก 4 ปี ในปี 2014 นี้การแข่งชันจะเริ่มต้นแล้วในวันที่ 12 มิถุนายน ศกนี้ ที่ประเทศบราซิล ศ.ศรีศักดิ์กล่าวว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,115 คน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ในด้านข้อมูลทางประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 50.58 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.42 เป็นเพศชายขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 38.12 มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19 ถึง 22 ปี นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้วซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.91ในด้านพฤติกรรมและความรับรู้เกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.33 ทราบว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014 จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล   ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน ถึงวันที่ 13กรกฎาคม ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.91 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าจะติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกประจำปี 2014เป็นบางนัด/นัดสำคัญ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน Admissions Sure แอดมิชชั่นชัวร์ ทัวร์โรงหนัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน Admissions Sure แอดมิชชั่นชัวร์ ทัวร์โรงหนัง   วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ณ เมเจอร์ซีนีแพล็กซ์ สาขา รัชโยธิน โรงภาพยนตร์ที่ 8 จำนวน 200 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้   โดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมงาน ต้องโทรกลับมายืนยันสิทธิ์กับทางทีมงาน ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 19.00 น. ที่เบอร์ 02-5615455-7 / 086-3671080 / 086-3016106 วันที่ 14 มิถุนายน 2557 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมงานแล้ว *** นำ Barcode และ SMS ที่ได้รับจากทางทีมงาน *** มาลงทะเบียนที่หน้าโรงภาพยนตร์ที่ 8 เมเจอร์ฯ รัชโยธิน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 10.30 […]

ทหารลั่นเตรียมใช้กฎเหล็กจัดระเบียบ หลังนร.นักเลงกรุงเก่าซิ่งจยย.ปาหินใส่นร.ตามถนน

นักเรียนนักเลงในเมืองกรุงเก่ายังซ่า และสร้างปัญหาให้แก่สังคมไม่เลิก ซิ่งรถ จยย.เอาก้อนหินปาใส่นักเรียนตามท้องถนน และบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา โดยไม่หวั่นเกรงกฎอัยการศึก ด้านทหาร รอง ผอ.กอ.รมน.พระนครศรีอยุธยา ลั่นเตรียมใช้กฎเหล็กจัดระเบียบพวกนักเรียนนักเลงอันธพาล หากมีการร้องขอมาจากสถานศึกษา                เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (13 มิ.ย.) พ.ต.อ.ภูวดิษฐ์ ชนะคชภัทร รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ได้รับแจ้งมีเหตุนักเรียนนักศึกษาใช้ก้อนหินไล่ปาเด็กนักเรียนตามท้องถนน และที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ริมถนนโรจนะ ขาเข้าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จึงนำกำลังไปตรวจสอบพบบริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา มีเพียงแม่ค้าจอดขายของ และนักศึกษาบางส่วนของวิทยาลัยยืนอยู่ด้วยอาการตกใจ                โดยนายเอ (นามสมมติ) นักศึกษาเล่าว่า ขณะยืนซื้อของอยู่มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกัน 3 คัน จากสะพานต่างระดับ พอถึงที่หน้าวิทยาลัยก็ระดมใช้ก้อนหินขว้างเข้าใส่กลุ่มนักศึกษาที่ยืนซื้อของอยู่ ทำให้ทุกคนวิ่งหนีตายกันอลหม่าน โดยกล้องวงจรปิดหน้าวิทยาลัยสามารถจับเอาไว้ได้ นอกจากนี้ […]

ปปง.ให้ ราชวินิตมัธยม สร้างเครือข่ายรู้เท่าทัน “ฟอกเงิน-พนันบอล”

ปปง. นำร่อง รร.ราชวินิตมัธยม สร้างเครือข่ายรู้เท่าทันปัญหาฟอกเงิน ทั้งเรื่องการพนัน ค้ามนุษย์ และยาเสพติด โดยเฉพาะในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก ไม่เกี่ยวข้องกับการพนันบอล   ร.ต.อ.หญิงสุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายระดับเยาวชนในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้กับนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม เป็นแห่งแรก ก่อนขยายไปยังโรงเรียนมัธยมอื่นๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และร่วมเป็นเครือข่ายเยาวชนในการป้องกัน โดยมีนายประสาน หวังรัตนปราณี อนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือประชาชนของสำนักงาน ปปง. ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่องยุวชน ปปง.บนโลกไซเบอร์ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้ระบบออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์คในปัจจุบันให้ถูกวิธี ป้องกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ   รองเลขาฯ ปปง. กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการฟอกเงินเป็นภัยร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมมาก หากเยาวชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายนี้อาจตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพ หรือเข้าไปร่วมกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ว่าจะเรื่องการพนัน ค้ามนุษย์ หรือยาเสพติด โดยเฉพาะขณะนี้เป็นช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก นักเรียนหรือเยาวชนอาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันได้ เพราะขณะนี้พบว่าเริ่มขยายเครือข่ายจากนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาสู่เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมมากขึ้น   รองเลขาฯ ปปง. กล่าวต่อว่า ข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าสถิติการเล่นพนันในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ถึง 3,789 คน แบ่งเป็นเจ้ามือ 501 คน มียอดเงินสดหมุนเวียนถึง 26 ล้านบาท เงินในบัญชีอีก […]

1 46 47