(ด่วน!475อัตรา)รพ.นพรัตนราชธานี รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช/ปวท/ปวส/ป.ตรี

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 475 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560
1. นายแพทย์ 6 อัตรา เงินเดือน 20,310-24,740 บาท
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากแพทยสภา


2.พยาบาลวิชาชีพ 61 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 15,960-20,900 บาท 
– ได้รับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

4. นักสังคมสงเคราะห์ 2อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 

6. นักจัดการงานทั่วไป 12อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิช

7.นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา เงินเดือน 13,300-16,400 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

8. นักประชาสัมพันธ์ 3 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

10. นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

11. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท 
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

12. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 2 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท 
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือเทียบเท่า หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

13. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท 
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

14. โภชนาการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

15. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 17 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200 บาท 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 

16. เจ้าพนักงานธุรการ 35 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200 บาท 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 

17. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200 บาท 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 

18. ผู้ช่วยพยาบาล 54 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท 
– มีประสบการณ์การทำงาน 5ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ 
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นที่ศึกษาวิชาสามัญ 

19. นายช่างเทคนิค 3 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 

20. นายช่างไฟฟ้า 5 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 

21. นายช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 

22. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเหมาะสมกับลักษณะงาน 

23. พนักงานพิมพ์ 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี หรือ 
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
– ต้องมีความสามารถพิมพ์ดีด ตามที่กำหนด (รายละเอียดในประกาศรับสมัคร) 

24. พนักงานรังสีและเทคนิค 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถะเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

25. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 153 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี หรือ 
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เหมาสมกับลักษณะงาน

26. พนักงานประจำห้องยา 10 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

27. พนักงานประกอบอาหาร 14 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ 

28. พนักงานเปล 22 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ 

29. พี่เลี้ยง 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

30. พนักงานบริหาร 30 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติการ หรือ 
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ 
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล 

31. พนักงานรับโทรศัพท์ 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ 
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 

32. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
– เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับที่ 1 ด้านช่างสาขาทั่วไป เช่น ไม้ ปูน อิฐ เชื่อม เหล็ก เป็นต้น หรือ 
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

33. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 4 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่

ขอยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รามอินทรา (กม.13) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ