(ด่วน23อัตรา)รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

aopnopvf

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา 

ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายในวันที่ 17-24 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) 

1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
เงินเดือน 11,230 บาท
– ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 11,230 บาท
– ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
– ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
เงินเดือน 14,330 บาท
– ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ
– ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

4. พนักงานประจำห้องทดลอง 3 อัตรา
เงินเดือน 6,560 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.6

5. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับอัตราค่าจ้างชั่วคราวรายวัน วันละ 275 บาท ไปจนกว่าจะครบ 3 เดือน และมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตามที่ ร.พ.กำหนด จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,750 บาท
– ปวช./ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ หรือ
– ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน

6. พนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา
– ได้รับอัตราค่าจ้างชั่วคราวรายวัน วันละ 250 บาท ไปจนกว่าจะครบ 3 เดือน และมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตามที่ ร.พ.กำหนด จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,560 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และจบวุฒิ ม.3/ม.6

7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา
– ได้รับอัตราค่าจ้างชั่วคราวรายวัน วันละ 250 บาท ไปจนกว่าจะครบ 3 เดือน และมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตามที่ ร.พ.กำหนด จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,560 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และจบวุฒิ ม.3/ม.6

8. พนักงานประจำตึก 5 อัตรา
– ได้รับอัตราค่าจ้างชั่วคราวรายวัน วันละ 250 บาท ไปจนกว่าจะครบ 3 เดือน และมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตามที่ ร.พ.กำหนด จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,560 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และจบวุฒิ ม.3/ม.6

9. พนักงานบริการ 5 อัตรา
– ได้รับอัตราค่าจ้างชั่วคราวรายวัน วันละ 250 บาท ไปจนกว่าจะครบ 3 เดือน และมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ตามที่ ร.พ.กำหนด จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,560 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และจบวุฒิ ม.3/ม.6

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ