กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครข้าราชการ 3 ตำแหน่ง

กรมการบินพลเรือนเปิดรับสมัครข้าราชการ 3 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2556

กรมการบินพลเรือน รับสมัครข้าราชการ

1. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเครื่องกล
อัตราเงินเดือน :     10,200 – 11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกล หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเครื่องกล และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (1)ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
(2)ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
(3)สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – ความรู้ทางด้านการซ่อม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

2.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน :     10,200 – 11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     – ปวส.
– อนุปริญญา
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
(2) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
(3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกับที่ใช้สมัครสอบตาม ข้อ (1) หรือ (2)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (1) ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร เครื่องมืออำนวยความสะดวก เครื่องมือรักษาความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของท่าอากาศยาน
(2) ควบคุม ดูแล และวางแผนบริหารการใช้พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้โดยสารหรืออากาศยาน กรณีที่มีการซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ของท่าอากาศยาน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้า
– ความรู้ทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์

3.ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน

ชื่อตำแหน่ง :     นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน
อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     (1) ศึกษา กฎ ระเบียบทั้งภายในและระหว่างประเทศ ว่าด้วยการดำเนินการด้านนิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(2) พิจารณา และศึกษาข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วย การดำเนินการด้านนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(3) เสนอแนะให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ มาตรการ และให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินงานด้านนิรภัยการบินภาคอากาศ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย
(4) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
(5) ดำเนินการสอบสวนเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับ อุบัติการณ์ที่น่าสนใจ อุบัติการณ์รุนแรง และอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ร่วมประชุมกับเหล่าทัพและหน่วยบินพลเรือนต่างๆ เพื่อพิจารณาแนะนำแก้ไข และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับนิรภัยการบิน
(7) รวบรวมสถิติจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติการบินของอากาศยาน
(8) รายงานการเกิดอุบัติการณ์ของอากาศยานให้แก่องค์กรต่างๆ ตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด
(9) ประสานงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนิรภัยการบิน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :     – ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
– ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบิน
(การแปลสรุป/แปลเต็มรูปแบบ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ)

>>> เว็บไซต์สมัครงานการบินพลเรือน <<<<

>>> เอกสารประกาศการสมัคร <<<

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ