กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 7 ตำแหน่ง (19 – 29 ก.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 7 ตำแหน่ง สังกัด สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
จังหวัดแพร่,แม่ฮ่องสอน,ลำพูน (19 – 29 ก.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท นายช่างโยธา

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ นายช่างโยธา สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)  มีรายละเอียดดังนี้

จำนวนตำแหน่งว่าง :

สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดแพร่     2 ตำแหน่ง
สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดแม่ฮ่องสอน     3 ตำแหน่ง
สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดลำพูร    2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน :     12,240.- บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :     7 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    [highlight] ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ หรือสาขาวิชาช่างโยธา[/highlight]
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     1. ปฏิบัติงานด้านสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาการด้านช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
2. ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง สำหรับประมาณราคาต่าก่อสร้าง
4.ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
6. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน

สมัครงานราชการ กรมทางหลวงชนบท ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 0-5383-5010-11 ต่อ 102 ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : วันที่ 2 ส.ค.56 สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
และทางเว็บไซต์ www.drr.go.th และ http://drr10.drr.go.th

 

[highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ กรมทางหลวงชนบท ตำแหน่งนายช่างโยธา เพิ่มเติม[/highlight]

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ