(246อัตรา สมัครออนไลน์ บรรจุทั่วประเทศ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน25-31ส.ค.59

vitkanpat

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (พกส.) 19 ตำแหน่ง 246 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท (มี ปวช.ทุกสาขา/ปวส.ทุกสาขา/ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://dmsc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 25-31 ส.ค.59

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 2 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 19,680 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 1 อัตรา
– สำนักยาและวัตถุเสพติด 1 อัตรา
– สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพิษวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี) 121 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
– สถาบันชีววัตถุ 7 อัตรา
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 36 อัตรา
– สถาบันวิจัยสมุนไพร 10 อัตรา
– สำนักคุณภาพและความปลอดภันอาหาร 16 อัตรา
– สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2 อัตรา
– สำนักรังสีและเครื่องมือการแพทย์ 1 อัตรา
– สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 7 อัตรา
– สำนักยาและวัตถุเสพติด 4 อัตรา
– สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ 11 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย 2 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 2 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 1 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 5 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 4 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 3 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 2 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 1 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 3 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 2 อัตรา
​- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาชาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ทางการประมง ทางการวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

5. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สาขาวิชาวิทยาการอาหาร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6. นักฟิสิกส์รังสี 4 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 3 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

8. นักจัดการงานทั่วไป 24 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา
– สำนักงานเลขานุการกรม 3 อัตรา
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 6 อัตรา
– สถาบันวิจัยสมุนไพร 1 อัตรา
– สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 อัตรา
– สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 3 อัตรา
– สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา

9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา
– กองแผนงานและวิชาการ 4 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา

10. นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 3 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

11. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานเลขานุการกรม 2 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาศิลปศาสตร์

12. นักวิชาการพัสดุ 5 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
– สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
– สถาบันชีววิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา

13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการบัญชี

14. เจ้าพนักงานธุรการ 36 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ
– 8,300 บาท (ปวช.)
– 10,200 บาท (ปวส.)
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– สำนักงานเลขานุการกรม 6 อัตรา
– สถาบันชีววัตถุ 1 อัตรา
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 6 อัตรา
– สถาบันวิจัยสมุนไพร 2 อัตรา
– สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 4 อัตรา
– สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 2 อัตรา
– สำนักรังสีและเครื่องมือการแพทย์ 4 อัตรา
– สำนักยาและวัตถุเสพติด 4 อัตรา
– สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 อัตรา
– ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ปวช./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ทุกสาขาวิชา

15. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,200 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา
คุณสมบัติ : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16. นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ
– 8,300 บาท (ปวช.)
– 10,200 บาท (ปวส.)
สถานที่ปฏิบัติงาน
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
คุณสมบัติ 
– ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
– ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

17. พนักงานประจำห้องทดลอง 12 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน
– สถาบันวิจัยสมุนไพร 1 อัตรา
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 4 อัตรา
– สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 3 อัตรา
– สำนักยาและวัตถุเสพติด 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา 
คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

18. พนักงานบริการ 7 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– สถาบันวิจัยสมุนไพร (ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง) 3 อัตรา
– สถาบันวิจัยสมุนไพร (ปฏิบัติงานที่สวนสมุนไพรจังหวัดระยอง) 1 อัตรา
– สถาบันวิจัยสมุนไพร (ปฏิบัติงานที่สวนสมุนไพรจังหวัดจันทบุรี) 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา 1 อัตรา
คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

19. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) 6 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 7,590 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน 
– สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
– สถาบันวิจัยสมุนไพร (ปฏิบัติงานที่สวนสมุนไพรจังหวัดระยอง) 1 อัตรา
– สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 3 อัตรา
– ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 1 อัตรา
คุณสมบัติ : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ