(54อัตรา สมัครออนไลน์) บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัครงานบัดนี้-31ส.ค.59

BEM_logo


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”)
บริษัทเป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีในระดับสากล มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ และตรงเวลา บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่คนในสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

ลงทะเบียนสมัครงาน
การลงทะเบียนสมัครงานทางเว็บไซต์ 
http://recruitment.bangkokmetro.co.th/?Lang=Th จะทำให้ท่านกับบริษัทฯ สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยข้อมูลของผู้สมัครฯ จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ท่านสามารถทำการอัพเดทข้อมูลได้ทุกเมื่อผ่านทาง PC, Tablet หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายื่นใบสมัคร เพื่อเพิ่มโอกาสในการสมัครงานกรุณากรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เมื่อมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตรงกับที่ท่านสนใจ หรือตรงกับคุณสมบัติของท่าน ระบบจะทำการแจ้งข่าวสารให้ท่านทราบโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
– ทุกตำแหน่งสามารถผ่านเว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/?Lang=Th ได้ ยกเว้นตำแหน่งที่ 8, 14 และ 15 ต้องสมัครด้วยตนเองเท่านั้น
– สำหรับการสมัครงานผ่านเว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/?Lang=Th ผู้สมัครต้องคลิก ลงทะเบียนสมัครงาน เสียก่อน แล้วค่อยคลิก เข้าสู่ระบบ
– ตำแหน่ง 
วิศวกรระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง/วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณและ SCADA/วิศวกรระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง/วิศวกรระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา และวิศวกรระบบควบคุมและระบายอากาศ รับด่วน!!! บัดนี้-19 ส.ค.59 สอบข้อเขียน 19 ส.ค.59 สอบสัมภาษณ์ 10-22 ส.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 31 ส.ค.59 เริ่มงาน 3 ต.ค.59 โดยการสมัครมี 2 ขั้นตอน ผู้สมัครต้องกรอกประวัติของผู้สมัครล่วงหน้าในเว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/ ก่อน แล้วจึงติดต่อสมัครด้วยตนเอง ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น. ณ แผนกสรรหาว่าจ้าง ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล (ธุรกิจรถไฟฟ้า) สำนักงานสาขา (2) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-354-2000 ต่อ 3101-7 (คุณชัยวัสส์)
– เอกสารประกอบการสมัครงาน โปรดเรียงตามลำดับดังนี้

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) / หนังสือรับรองเงินเดือน
  6. หลักฐานการรับราชการทหาร

– หากต้องการทราบถึงรายละเอียดงานเพิ่มเติม เช่น ลักษณะงาน, วิธีเดินทางไปสมัครงาน โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ http://recruitment.bangkokmetro.co.th/?Lang=Th
– หากมีข้อสงสัย โปรดโทรสอบถาม แผนกสรรหาและว่าจ้าง : 66 (0) 2354-2000 ต่อ 3101-3106 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ด่วน!!! 1 อัตรา 
รับสมัคร บัดนี้-15 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
– วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ในงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
– พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

2. ผู้จัดการแผนกบริหารรายได้ส่วนกลาง 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
– ป.ตรี สาขาการเงิน, บัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้าน Settlement, Clearing, Reconciliation
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAP ทางด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ และ
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Excel, Word, Power Point, MS Project)
– มีความละเอียดรอบคอบ, มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ, ทำงานเชิงรุก, แก้ปัญหาและสามารถจัดการลำดับความสำคัญของการทำงานได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และมีภาวะผู้นำ

3. วิศวกรระบบรางวิ่งและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงรางวิ่ง 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-19 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี วิศวกรรมบัณฑิตสาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปีในงานวิศวกรรม
– หากมีประสบการณ์ด้านขนส่งมวลชน/ด้านการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักรในโรงงานหรืออาคารสูง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี

4. วิศวกรระบบรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-19 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
– สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

5. วิศวกรระบบอาณัติสัญญาณและ SCADA 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-19 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
– ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรม LAN เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัมพันธ์ และระบบปฏิบัติการ UNIX 
– สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

6. วิศวกรระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและประตูกั้นชานชาลา 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-19 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิทยาการคอมพิวเตอร์, และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
– สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี 

7. วิศวกรระบบบริหารสมรรถนะทรัพย์สิน 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในด้านงานซ่อมบำรุง หรือควบคุมการทำงานระบบเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
– สามารถติดต่อสื่อสาร โดยการพูดและเขียนภาษาไทย-อังกฤษได้ดี
– มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

8. เจ้าหน้าที่บริหารรายได้ส่วนกลาง ด่วน!! 4 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-15 ส.ค.59 เวลา 8.00-14.00 น.
ความรับผิดชอบหลัก
– ตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร
– บันทึกรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน
– ตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสำรองทอน การขอเงินชดเชยเงินสำรองทอนจากสถานี
– การดูแลการจัดส่งเงินสำรองทอนให้ครบถ้วน ตรงกำหนดเวลา

คุณสมบัติ
– Clearing House Office (ในประกาศต้นฉบับระบุคุณสมบัติเพียงเท่านี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ แผนกสรรหาและว่าจ้าง :
66 (0) 2354-2000 ต่อ 3101-3106 )

9. วิศวกรระบบน้ำ 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน, งานซ่อมบำรุง, หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี 
– มีความรู้เรื่อง Geology, Concrete Repairing และ Undergrond Water Characteristic

10. วิศวกรระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 2 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
– มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในด้านงานซ่อมบำรุง และ/หรือ มีประสบการณ์ในด้านควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร 
– มีความรู้ด้าน ERP Software, Programming, ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ถ.พระราม 9) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (คลองบางไผ่ จ.นนทบุรี)

11. เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ 2 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
– ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาสถิติประยุกต์, หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้และความสามารถในการจัดการ ด้านอุปกรณ์ โปรแกรม และการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย รวมถึงการสนับสนุนผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
– มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติพื้นฐาน เช่น Windows XP, Windows 2003 Server เป็นต้น
– สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
– บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
– อดทนต่องานปริมาณมาก และสามารถทำงานในช่วงนอกเวลาปกติ
– มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และบริษัท
– สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
– ได้รับประกาศนียบัตรด้านคอมพิวเตอร์จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ (MCSE, MCP, etc.) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12. วิศวกรระบบควบคุมและระบายอากาศ (Engineer ECS-TVS) ด่วนมาก!!! 2 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-15 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
– ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ 2-5 ปี ในงานซ่อมบำรุงระบบระบายอากาศ, ระบบแอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารสูง
– มีความรู้ด้าน Dynamic Balancing, Variable Speed Drive จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้

13. เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานสายสีม่วง) 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย อายุ 23-28 ปี
– ปวส.ไฟฟ้า/เครื่องกล
– มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคาร 1-3 ปี
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์

14. เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรืองานด้านวิศวกรรม
– มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังฤษได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีสุขภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

***สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-13.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ (ชั้น 2) อาคารบริหาร แยกผังเมือง ถ.พระราม 9
***กรุณาแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารสมัครงานมาให้พร้อม (สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ, รูปถ่าย 1 ใบ, เอกสารผ่านทหาร (เฉพาะผู้ชาย))

15. เจ้าหน้าที่ประจำสถานี MRT (บางซื่อ-หัวลำโพง) 30 อัตรา สมัครและสัมภาษณ์ทันที!! 
รับสมัคร บัดนี้-19 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี 
– วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี
ทุกสาขา
– เพศหญิงต้องสูง 160 ซม. ขึ้นไป
– มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีสุขภาพแข็งแรง
– สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์
เวลาในการปฏิบัติงาน (ตารางกะ) : 06.30-15.30 น., 14.15-23.15 น., 22.15-07.15 น.)

***สมัครด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ (ชั้น 2) อาคารบริหาร แยกผังเมือง ถ.พระราม 9
***กรุณาแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารสมัครงานมาให้พร้อม (สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ, สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ, รูปถ่าย 1 ใบ, เอกสารผ่านทหาร (เฉพาะผู้ชาย))

16. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
– ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
– สามารถเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
– มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้
– มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (ไทยและอังกฤษ)
– รักการเรียนรู้และพร้อมทำงานในสถานการณ์เร่งด่วนทั้งในและนอกเวลางานปกติ
– มีความอดทน มุ่งมั่น และทัศนคติที่ดี
– มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

17. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง 23-28 ปี
– ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
– มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
– สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
– บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ตลอดเวลา
– มีทัศนคติที่ดีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และบริษัท
– สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
– พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ

18. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ 1 อัตรา
รับสมัคร บัดนี้-31 ส.ค.59
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 24-28 ปี
– ป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สถิติประยุกต์
– ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน, การพัฒนา Web/Window Application ด้วย .NET (OOP)
– มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานด้าน IT  ตามสาขาวิชาที่จบมา และมีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานทั่วไปที่ใช้งานทางธุรกิจ
– เคยพัฒนาระบบ Windows และ Web base application ในลักษณะ Client-Server 
– มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐาน เช่น MS Office เป็นต้น
– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ และโปรแกรมเชิงวิเคราะห์อื่นๆ 
– มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและการใช้ฐานข้อมูลระดับเบื้องต้น
– มีความสามารถในด้านการเรียนรู้ จดจำ เพื่อนำไปใช้งาน พัฒนาระบบงาน และถ่ายทอดให้กับผู้ใช้งาน 
– มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAP (FI-CO, MM Module) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ความสามารถพิเศษ SQL DB, Crystal Report, Java-Script, XML, UML, Web Design, K2 Shared Point, ระบบ ERP

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ