เทศบาลนครขอนแก่น.cdr

เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ม.3/ปวช./ปวท./ปวส./ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี 13 ตำแหน่ง 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-9 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้

kkmuni1_9aug-1 kkmuni1_9aug-2 kkmuni1_9aug-3

   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม   

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี

อัตราค่าตอบแทน
- ปวช.
9,400 บาท
- ปวท.
10,840 บาท
- ปวส.
11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี

อัตราค่าตอบแทน
- ปวช.
9,400 บาท
- ปวท.
10,840 บาท
- ปวส.
11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี

อัตราค่าตอบแทน
- ปวช.
9,400 บาท
- ปวท.
10,840 บาท
- ปวส.
11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี

อัตราค่าตอบแทน
- ปวช.
9,400 บาท
- ปวท.
10,840 บาท
- ปวส.
11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ :  ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอกนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ผู้ช่วยนางช่างเขียนแบบ 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี

อัตราค่าตอบแทน
- ปวช.
9,400 บาท
- ปวท.
10,840 บาท
- ปวส.
11,500 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรม เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี
อัตราค่าตอบแทน
15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

7. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี
อัตราค่าตอบแทน
15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ  หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี

อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

9. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี
อัตราค่าตอบแทน
15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. รับรอง

10. ผู้ช่วยสถาปนิก 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี
อัตราค่าตอบแทน
15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี
อัตราค่าตอบแทน
15,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ : ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางนิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท., หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

12. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 3 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี
อัตราค่าตอบแทน
9,400 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
- มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีที่รถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง การดูแลบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ
- มีหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ เพื่อแสดงว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และทักษะความชำนาญในการขับขี่รถยนต์รับจ้างหรือรถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง หรือรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน

13. พนักงานตัดแต่งต้นไม้สวยงาม (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกิน 4 ปี
อัตราค่าตอบแทน
9,400 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างเทศบาล ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
- จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์และทักษะความชำนาญในการตัดแต่งต้นไม้สวยงามมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีหนังสือรับรอง ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ เพื่อแสดงว่าผู้สมัครมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ และทักษะความชำนาญในการตัดแต่งต้นไม้สวยงามไม่น้อยกว่า 5 ปี

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
งานราชการขอนแก่น งานราชการภาคอีสาน ปริญญาตรี ปวช. ปวท. ปวส. ม.3 เทศบาลนครขอนแก่น

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครสอบบรรจุ วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-17ธ.ค.62
บิลค่าน้ำสุดโหด”2ล้าน” การประปายอมรับ จนท.ผิดพลาดจริง
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับโอนนักวิชาการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ 16ธ.ค.62-14ก.พ.63
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สอบ22ธ.ค.นี้ คลิกเลย!!
กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี37 อัตรา 23ธ.ค.62-15ม.ค.63