(สมัครออนไลน์) เบทาโกร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 112 ตำแหน่ง-หลายอัตรา

betagro_logo

เบทาโกร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป 112 ตำแหน่ง หลายอัตรา รายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ
– หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ

สำนักงานใหญ่ : เครือเบทาโกร
โทรศัพท์ : (66 2) 833-8888 www.betagro.com
บริษัทจะรับพิจารณาใบสมัครที่สมัครผ่าน online ในระบบเท่านั้น

– หากต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ลักษณะงาน หรือต้องการสมัครงาน โปรดคลิก "คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้" ในแต่ละตำแหน่ง
คลิกที่นี่หากต้องการดูแผนที่สมัครงาน

 

1. นักโภชนาการ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีขึ้นไป โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
– ประสบการณ์ 5-7 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดต่างประเทศ (ด้านอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาพิเศษ)
– TOEIC 500 ขึ้นไป สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้ดี 
– มีความเป็นผู้นำและเป็นนักวางแผนงานที่ดี 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นนักประสานผลประโยชน์และประสานงานที่ดี 
– เป็นนักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตและแปรรูปอาหาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ (North Park)

2. เจ้าหน้าที่อาวุโสขึ้นทะเบียนอาหาร คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร 
– ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป 
– TOEIC 700 ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
– ความคิดเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผล 
– การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นนักประสานผลประโยชน์และประสานงานที่ดี 
– มีจริยธรรมในการทำงานสูง 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ (North Park)

3. Technical Marketing Director คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีขึ้นไป โภชนาการ วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร 
– ประสบการณ์ 10-15 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าในตลาดต่างประเทศ (ด้านอุตสาหกรรมอาหารจะพิจารณาพิเศษ) 
– TOEIC 700 ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
– มีความเป็นผู้นำและเป็นนักวางแผนงานที่ดี 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นนักประสานผลประโยชน์และประสานงานที่ดี 
– เป็นนักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตและแปรรูปอาหาร 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ (North Park)

4. เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรการ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี 
– สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

5. เจ้าหน้าที่จัดส่ง คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป 
– ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการฟาร์ม, การจัดการโลจิสติกส์ 
– สามารถใช้โปรแกรม excels เช่น pivot ได้ 
– สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

6. ผู้จัดการส่วนขาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านคลีนิค สัตวแพทย์/จัดสัมมนาลูกค้า พนักงาน Vet 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี 
– การนำเสนอช่องทางสัตวแพทย์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

7. นักวิชาการ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน ที่ปรึกษาฟาร์มสุกร 
– มีทักษะการเจรจา 
– สามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี 
– สามารถใช้โปรแกรมหลักคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

8. ผู้ชำนาญการส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้า คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม / บริหารธุรกิจ / การจัดการทางธุรกิจ 
– ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านงานบริหารความสัมพันธ์ / ลูกค้าสัมพันธ์, งานสนับสนุน หรือประสานงานขายและการตลาด, งานการตลาดหรือการขาย, งาน Productivity Improvement, ระบบคุณภาพ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

9. เจ้าหน้าที่อาวุโสส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Eng/Science / บริหารธุรกิจ/ สัตวแพทย์ / สัตวบาล 
– ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี ด้าน งานบริหารความสัมพันธ์ / ลูกค้าสัมพันธ์ งานสนับสนุน หรือประสานงานขายและการตลาด งานการตลาดหรือการขาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

10. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารจัดการข้อมูล คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตโทขึ้นไป สาขาสาขาสถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์(เศรษฐมิติ) หรือสาขาที่ใกล้เคียง 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้าน การวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มจากฐานข้อมูลโดยใช้เครือ่งมือทางสถิติและ Software ที่เกี่ยวข้อง 
– มีทักษะในการนำเสนอและสื่อความ 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทำงานเป็นทีมได้ 
– สามารถทำงานและเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

11. นักยุทธศาสตร์องค์กรอาวุโส คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
– สามารถทำงานและเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้ 
– มีความสามารถในการวิเคราะห์และสามารถจัดทำรายงานธุรกิจสำหรับผู้บริหาร 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
– สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

12. ช่างเทคนิค คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขาเทคนิคไฟฟ้า, อิเล็กโทรนิคส์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้านการซ่อมบำรุงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

13. นักวิชาการส่งเสริม คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกียวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านการเกษตร/การส่งเสริมการขาย/ประสบการณ์ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
– มีความรู้ทางด้านการส่งเสริมงานวิชาการ 
– มีความเป็นผู้นำ,มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี 
– มีทักษะการบริหารและการจัดการ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
– สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่ 
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

14. ผู้แทนขายอุปกรณ์ฟาร์ม คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปี ด้านงานขาย 
– มีความรู้ทางด้านอุปกรณ์ฟาร์ม เครื่องจักร หรือที่เกี่ยวข้อง 
– มีความเป็นผู้นำ,มีทักษะด้านการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี 
– มีทักษะการบริหารและการจัดการ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ 
– การขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่ 
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล 
– มีความรู้ในด้านงานขายอุปกรณ์ฟาร์มจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

15. ผู้แทนขาย Modern Trade คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านงานขายห้าง Modern Trade/ระบบงานของ Modern Trade 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

16. เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด 
– ประสบการณ์ทำงานด้าน งานบริหารธุรกิจทั่วไป 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

17. ผู้จัดการส่วนบริหารงานฝึกอบรม คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 5-7 ปี ด้านการบริหารงานฝึกอบรม หรือด้านอื่นที่ใกล้เคียง 
– ความสามารถด้านการบริหารจัดฝึกอบรม 
– ทักษะการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งในระดับล่างจนระดับบนสุดขององค์การ 
– ความสามารถด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี 
– ความรับผิดชอบและความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ 
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

18. เจ้าหน้าที่อาวุโสวิจัยตลาด คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านงานวิจัยตลาด 
– ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์และงานวิจัยตลาด 
– รู้จักบริษัทวิจัยตลาดต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดจ้างทำงานวิจัยตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

19. ผู้จัดการส่วน Trade Marketing คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด , การสื่อสารการตลาด ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 8 ปีขึ้นไป ด้านการขาย การตลาด และการบริหารจัดการ 
– มีทักษะด้านการขายและการตลาด
– มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (Betagro North Park)

20. ผู้จัดการแผนกประสานงาน คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน การส่งออก

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

21. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– จบใหม่ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่งในแต่ละ Function ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
– มีทักษะในการสื่อสาร และนำเสนอเป็นอย่างดี 
– มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) ,โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง ,โรงงานลพบุรี

22. เจ้าหน้าที่บุคคล คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ทางด้านการคัดเลือกและสรรหาบุคคลากร 
– มนุษยสัมพันธ์ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะในการนำเสนอเป็นอย่างดี 
– มีใบขับขี่ สามารถขับรถและเดินทางไปต่างจังหวัดและเขตปริมณฑลได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

23. เจ้าหน้าที่อาวุโสประสานงานขาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้าน ด้านส่งออก – อาหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

24. เจ้าหน้าที่ประสานงาน คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านการประสานงาน/ธุรการขาย 
– สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี 
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน 
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความรับผิดชอบสูง 
– ใช้โปรแกรม BPCS และ AS400 ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

25. ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา จิตวิทยาอุตสาหกรรม รัฐศาสตร์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี ด้าน บริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
– ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเชิงธุรกิจ งานโรงงาน Operation และด้านการบริหารสำนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำโรงงานอาหารสัตว์พระประแดง

26. เจ้าหน้าที่อาวุโสตรวจสอบคุณภาพผู้ขาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีการอาหาร/สัตวแพทย์/สัตวบาล/เภสัชศาตร์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี ด้านQA in Food/Feed/Pharma industries or Agricultural farm ( vegetable) or Second or third parties auditor

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

27. นักวิเคราะห์ธุรกิจ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี 
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้าน บัญชีเคยผ่านงานปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน/ดูแลระบบบัญชี 
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
– ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ 
– Software ระบบ คอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

28. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์กร คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี ด้าน สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ Digital Marketing 
– มีความเข้าใจการการตลาดบนสื่อออนไลน์ ในเรื่องเนื้อหา ช่องทางการลงสื่อ และเครื่องมือหรือกลยุทธ์อื่น ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อวางแผนการลงสื่อออนไลน์ได้ 
– มีประสบการณ์การในงานเขียนดิจิตอลคอนเทนท์ 
– มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ รักการอ่าน และชื่นชอบในการเขียน 
– สามารถคิดไอเดียเล่าเรื่องผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook และ Website ได้ 
– ชื่นชอบเทคโนโลยี ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ Social Trend 
– มีความรับผิดชอบสูง เปิดรับความคิดใหม่ ๆ ทำงานเป็นทีมได้ดี 
– ตรงต่อเวลา ทำงานเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามสถาณการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

29. เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (Branding) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด 
– ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
– มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
– มีทักษะการนำเสนอสินค้า และ นำเสนอแผนกลยุทธ์ได้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (Betagro North Park)

30. เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (Trade Marketing) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– อายุ 28 ปีขึ้นไป 
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านการตลาดในประเทศ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
– มีทักษะและความชำนาญในกลุ่มวิชาด้านการตลาด
– มีความสามารถในการสื่อสารเป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

31. ผู้จัดการเขต คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Meat Science สัตวบาล การจัดการทั่วไป 
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีด้านบริหารจัดการร้าน 
– การขาย การตลาด และสามารถบริหารทีมงานมีภาวะผู้นำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานรามอินทรา / ห้างสรรพสินค้า / ต่างจังหวัด

32. วิศวกรไฟฟ้า คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี ด้าน ด้านการออกแบบ / ประมาณราคา / ซ่อมบำรุง / ติดตั้ง / ผลิต / ส่งจ่าย งานระบบไฟฟ้า 
– มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคฟาร์ม อาคาร , โรงงาน , โรงแรม 
– มีความรู้เกี่ยวกับ PLC, ระบบควบคุมไฟฟ้า 
– ด้านการผลิตและส่งจ่ายระบบสาธารณูปโภคโรงงาน อาคาร 
– ด้านการซ่อมบำรุงอาคาร โรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

33. ผู้แทนขายต่างประเทศ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านงานขายและการบริการลูกค้าในพื้นที่ต่างประเทศเป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำต่างประเทศ

34. ผู้ชำนาญการด้านการตลาด คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี 
– ประสบการณ์ทางด้านการบริหารการตลาดผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ 
– หากเคยผ่านงานจากบริษัทต่างชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
– สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

35. ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ 
– ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ทางด้านตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบภายนอก 3 ปี หรืออย่างน้อย 5 ปีทางด้านบัญชี 
– มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ใช้สื่อสารได้ 
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,Ms Access ในระดับดี 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ / ต่างจังหวัด

36. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่งเสริมการตลาด คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจการตลาด / การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านการจัดกิจกรรมงาน Event / งาน Road Show ตามสถานที่ต่าง ๆ 
– สามารถใช้โปรแกรม Computer MS Office ได้ดี 
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

37. เจ้าหน้าที่สำรวจวัตถุดิบ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาพืชไร่ พืชสวน เศรษฐศาสตร์เกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ 2 ปี ทางด้านการตลาด การขาย การจัดซื้อ การขายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย เคมี เป็นผู้แทนขายตามต่างจังหวัด 
– ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ ชำนาญเส้นทางต่างจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำลพบุรี 

38. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สถาปัตยกรรมหลัก วิศวกรรมโยธา 
– ประสบการณ์ อย่างน้อย 3-5 ปี ทางด้านการเขียนแบบสถาปัตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

39. ผู้จัดการร้าน Betagro Shop คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– ป.ตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร, การตลาด, การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์งานด้านงานขาย 2-3 ปีขึ้นไป (หากเคยผ่านงานบริหารร้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
– มีทักษะการขาย ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์
– มีใจรักบริการและมีความรับผิดชอบสูง 
– มีทักษะงานขายและบริหารการจัดการ 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : พัทยา

40. เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
– ประสบการณ์ 3 ปี 
– การ Implement ค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร 
– การจัดทำ Betagro Code Of Conduct เพื่อเป็นแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมในการทำงาน และดำเนินกธุรกิจสำหรับพนักงานในเครือเบทาโกร พร้อมทั้งกระบวนการสื่อสารให้เกิดการรับรู้ของพนักงานทั้งเครือ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

41. นักบัญชี (ต้นทุน) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
– ประสบการณ์ 0-5 ปี ทางด้านงานบัญชีต้นทุน หรือทางด้านงานบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ / ลพบุรี / จันทบุรี

42. นักบัญชี คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบัญชี 
– ประสบการณ์งานทางด้านบัญชีอย่างน้อย 0 – 5 ปี 
– สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ / ลพบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ / ต่างจังหวัด

43. เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนางานขาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ทางด้านการพัฒนางานขาย 
– มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี 
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ 
– ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

44. เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ HRIS คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านการออกแบบ/ทดสอบ ระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ImplementระบบงานHR) 
– มีความรู้PeopleSoft, Excel, งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

45. ผู้ชำนาญการทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขางานทรัพยากรมนุษย์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี ด้านการจัดทำค่าจ้าง 
– มีความรู้ด้านกฏหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง เช่นกฏหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ภาษี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำกรุงเทพ

46. ผู้ชำนาญการระบบ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวะคอมพิวเตอร์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ทางด้าน SAP Basis or SAP System Administrator มีความรู้ทางด้าน Enterprise Infrastructure System, UNIX, SAN และการสำรองข้อมูลของระบบ SAP

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

47. เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (OD) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– Minimum of 3 year experience in HROD functions 
– Bachelor's Degree or Master in HROD or Business Management, Human Resources, Psychology, Sociology or equivalent qualification 
– Excellent facilitation and communication skills 
– Strong leadership skills and strategic planning skills 
– Ability to work comfortably in a team environment, with strong group dynamics awareness and collaboration skills 
– Customer focused and results oriented 
– Good command in English and excellent of the Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint and Project)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

48. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป สาขาการตลาด 
– ประสบการณ์ทำงาน 7 ปี ด้านการตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง หรือ Consumer Product 
– มีความรู้ด้าน Marketing Knowledge และ Business Knowledge 
– มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ 
– มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

49. ผู้แทนขายยา คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านงานขาย 
– ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี 
– สามารถประสานงาน/จัดสัมมนาได้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

50. นิติกรชำนาญการ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป นิติศาสตร์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้านการทำสัญญาภาษาอังกฤษ การติดต่อกับหน่วยงานในต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

51. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 
– มีความสามารถด้านการ บริหารงานด้านการฝึกอบรม 
– สามารถใชัคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

52. เจ้าหน้าที่พัฒนางานตัดแต่ง คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวบาล, สัตวศาสตร์, คหกรรม 
– ประสบการณ์ด้านตัดแต่งเนื้อสัตว์ 
– มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง 
– มีทักษะในการนำเสนอ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

53. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 20 ปี ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy/ IT Security/ IT Infrastructure/ Network/ IT Operation)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

54. เจ้าหน้าที่ขาย(ธุรกิจรีสอร์ท) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด 
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

55. เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด (ต่างประเทศ) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ด้านธุรกิจอาหาร,ธุรกิจส่งออก, งานตลาดต่างประเทศ 
– Toeic ตั้งแต่ 750 ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (Betagro North Park)

56. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนระบบสารสนเทศ ลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ 
– ประสบการณ์เรื่องการติดตั้งโปรแกรม การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

57. นักวิเคราะห์ตลาด คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติ, การตลาด 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาด 
– มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการขายและการตลาดได้ 
– สามารถใช้งาน SPSS ได้ และสามารถใช้ Excel ในระดับ Advance

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

58. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด,  เทคโนโลยีอาหาร หรือ สาขาอื่นๆ 
– ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ด้านส่งออก หรือประสานงานต่างประเทศ 
– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานผลิต / QA / RD / Kaisen เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไก่ ไส้กรอก 3 ปีขึ้นไป 
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการลดต้นทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
– หากมีประสบการณ์การทำผลิตภัณฑ์ไก่ ไส้กรอกสำหรับตลาดต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

59. ผู้จัดการแผนกอาวุโสขาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, Food Science 
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ด้าน Export Sales 
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 
– สามารถเดินทางทั้งต่างจังหวัดและนอกประเทศได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

60. เจ้าหน้าที่การตลาด คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / บริหารธุรกิจ และสายงานที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ตั้งแต่ 0-2 ปี ด้านการตลาด / การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย / การขาย / บริหารธุรกิจ 
– มีความรู้เรื่องการบริหารผลิตภัณฑ์ 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีความคิดสร้างสรรค์ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ / ต่างจังหวัด

61. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซัพพลาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร /การจัดการทั่วไป 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี 
– สามารถใช้ MS.Office/Powerpoint/PivotTable and Database capability 
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

62. เจ้าหน้าที่ประสานงาน คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านการประสานงาน/เลขานุการ 
– ใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี 
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

63. ผู้แทนขาย Pet Focus คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, สัตวศาสตร์, การตลาด, สาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ด้านการขาย 
– มีความรู้ด้านงานขาย 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MF Office ได้ดี 
– มีทักษะการสื่อสารและการแก้ไขปัญหา 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– มีทักษะในการนำเสนอดี 
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

64. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา IT 
– ประสบการณ์ทำงานด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป 
– หากมีประสบการณ์ซื้ออุปกรณ์ไอทีโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

65. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-2 ปี ด้านการติดตั้งระบบ/การแก้ปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
– มีความรู้ด้านอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สื่อสาร 
– มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานในงานสารสนเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

66. ผู้แทนขายสุกรพันธุ์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวบาล,สัตวศาสตร์
– จบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านการขาย 0-5 ปี 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
– ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ / ต่างจังหวัด

67. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ 
– ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้านงานสินเชื่อ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานรามอินทรา / พิจิตร

68. นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส (People Soft) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้าน People Soft หรือ ระบบงานด้านงานบุคคล 
– สามารถวิเคราะห์ และ ประสานงานกับคนอื่นได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

69. เจ้าหน้าที่ธุรการ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน ทำงานด้านเอกสาร Food Ingredient 
– มีความรู้ด้านเอกสาร Food Ingredeint

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

70. นักวิชาการอาวุโส คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทยศาสตร์ 
– ประสบการณ์การทำงาน 4 ปี ด้านงานวิชาการสุกร 
– มีความรู้ด้านวิชาการสัตวแพทย์ และการเลี้ยงสัตว์ 
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ดี 
– สามารถจัดทำสื่อเพี่อส่งเสริมงานด้านวิชาการได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

71. ผู้อำนวยการการตลาด คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด 
– ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้าน การขาย, การตลาด และการบริหารจัดการ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

72. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้าน งานให้บริการ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่ / ต่างจังหวัด

73. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดองค์กร คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสื่อสารการตลาด บริหารธุรกิจ จิตวิทยา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านการสื่อสารการตลาด กิจกรรมทางการตลาด ,การสรรหาพนักงานหรือการบริหารจัดการ Social Media 
– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี 
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Photoshop, Ms Office ได้ 
– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดความคิดมาเป็นแผนปฏิบัติได้ 
– กระตือรือร้นในการทำงาน และนำเสนอวิธีการใหม่ 
– ละเอียดถี่ถ้วน มีความใส่ใจในรายละเอียด 
– มี Services Mind

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

74. ผู้จัดการส่วนธุรการ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการทั่วไป,รัฐศาสตร์,นิติศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี 
– การขออนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
– งานชุมชนสัมพันธ์ 
– การจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงาน 
– งานรักษาความปลอดภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

75. เจ้าหน้าที่อาวุโสโลจิสติกส์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ด้านการจัดการงานโลจิสติกส์

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

76. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ด้านควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติการ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

77. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป ทางด้าน งานจัดซื้อ จัดจ้างต่างประเทศ จัดซื้อโครงการก่อสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
– มีความรู้ทางด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ ,โครงการก่อสร้าง,เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นอย่างดี 
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

78. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บริหารงานบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานจัดฝึกอบรม หรือประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป 
– มีความสามารถด้านการบริหารโครงการฝึกอบรม 
– มีความเป็นผู้นำ สามารถบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี 
– มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีกับบุคคลภายในและภายนอก 
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

79. ผู้จัดการแผนกขาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, การตลาด 
– ประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ด้านsales and Marketing in Modern Trade Chanel 
– มีความรู้เรื่องModern Trade channel 
– MS office especially Excel in intermedite level

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

80. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตัดแต่งเนื้อ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Meat Science สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน Retail Butcher 
– ภาษาอังกฤษพอใช้ 
– ความรู้เกี่ยวกับสินค้า Fresh Food
– การใช้อุปกรณ์ตัดแต่ง ได้ 
– รักในงานบริการ และมีทักษะในการสอนงาน
– มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

81. ผู้จัดการส่วนธุรการขาย คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป งานธุรการและประสานงานหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– มีความสามารถทางด้าน Computer(world, Excel,E-Mail) 
– มีใจรักในงานบริการ พร้อมให้บริการทั้งภายในและภายนอก 
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
– มีทักษะในการสื่อสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

82. เจ้าหน้าที่ Sourcing อาวุโส คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์/ เกษตรศาสตร์/ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี 
– การจัดซื้อจัดหาสินค้า Commodities มากกว่า 5 ปี 
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (อ่าน พูด เขียน) 
– สามารถวางแผนและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ได้ดี 
– ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Power point, Outlook ได้ดี 
– มีใบขับขี่ และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น ต่างจังหวัด 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

83. นักวิเคราะห์ระบบ คลิกทีนี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ทางด้านงานเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบ 
– มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมด้วย Platform windows 
– มีความรู้ในการใช้งานฐานข้อมูล SQL Server 
– มีความรู้ระบบ ACCPAC 
– มีความรู้ระบบ BPCS 
– มีความรู้ทางด้านงานขาย หรือการขนส่ง 
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

84. เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การบริหาร คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์,เทคโนโลยี 
– มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

85. นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส ( IT Security) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,IT Security) 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 -5 ปี ด้าน IT Security หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 
– มีความรู้ทางด้าน Information Security Standard,Guideline,Procedure and Control 
– มีความละเอียดรอบคอบ 
– มีความกระตือรือร้นและความสนใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

86. นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส – พัฒนาระบบ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์ด้าน 4-6 ปี ด้านการออกแบบระบบงานหรือพัฒนาระบบ 
– มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
– มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างและรูปแบบในการเขียนโปรแกรม

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

87. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้าน Risk Management

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

88. เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
– มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ/ประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี 
– สามารถ ใช้ Program Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

89. ผู้แทนขายอาวุโส คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวศาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ด้านงานขายในวงการปศุสัตว์ 
– มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี 
– สามารถใช้โปรแกรม MS ได้ดี 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

90. ผู้แทนขายอาวุโสต่างประเทศ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ด้านงานขายต่างประเทศ/งานเอกสารส่งออก 
– ใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

91. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานจัดซื้อ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์ด้าน Shopping online System,Web bade system,Procurement system อย่างน้อย 0-2 ปี 
– มีความรู้ด้านระบบ ERP,order management program 

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

92. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ซัพพลายเชน คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท บัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรมอุตสาหการ, สถิติ, บริหารธุรกิจ และสัตวบาล 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และการนำเสนองานในที่ประชุม 
– มีความเข้าใจในระบบ Linear Programming , Cost Accounting 
– มีทักษะด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

93. เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Meat Science, Food Science 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีงาน QA, QC ควบคุมคุณภาพ, ปฏิบัติการ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่)

94. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยา หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ทางด้านฝึกอบรม และ ผลิต / พัฒนาสื่อการสอน 
– สามารถใช้โปรแกรม Photoshop หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ ได้เป็นอย่างดี 
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

95. เจ้าหน้าที่การเงิน คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
– มีความรู้พื้นฐานในงานธนาคาร 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี ( Excel, Word, PowerPoint )

สถานที่ปฏิบัติงาน : หลายจังหวัด

96. วิศวกรอาวุโสเพิ่มผลผลิต คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ด้าน TQM,Productivity Improvement,Strategic Planning,Business Development 
– มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี,กระตือรือร้น,มีทักษะในการประสานงาน 
– มีความสามารถในการนำเสนอ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

97. เจ้าหน้าที่พิธีการส่งออก คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 
– มีประสบการณ์ด้านพิธีการส่งออก,การค้าระหว่างประเทศ,ด้านการประสานงาน อย่างน้อย 1 ปี 
– สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

98. เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, จิตวิทยา, มนุษย์ศาสตร์, สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี 
– ด้านการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์บนระบบ Peoplesoft 
– การจัดทำสื่อ และสื่อสารภายในองค์กร 
– การจัดการประเมินผลงานของพนักงาน 
– การสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งกลุ่ม Talent & Successor 
– การสนับสนุนการสร้างแผนความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 
– มีความรู้ด้านกฎหมาย และ แรงงานสัมพันธ์ (Employee Engagement)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

99. เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสัตวบาล,สัตวแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านสัตวบาล หรือ ด้านประกันคุณภาพ 
– ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
– สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี

100. ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์ 2 ขึ้นไป ด้านงานขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าทางการเกษตร เช่นปุ่ย เคมีภัณฑ์ 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี 
– สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (หลักสี่)

101. ผู้จัดการแผนกอาวุโสความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– การศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 7 ปี ขึ้นไป 
– ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป 
– สามารถสื่อสาร และนำเสนองานภาษาอังกฤษได้ดี 
– มีความรู้ด้านการบริหารจัดการงานความปลอดภัย มอก.18001, OHSAS18001, ISO14000 
– สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

102. ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ประสบการณ์ด้านการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน 
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

103. ผู้จัดการร้านประจำ Betagro Deli คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ,การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ทำงาน 3 – 5 ปี ด้านการบริหารร้านค้าปลีก 
– มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย, กระตือรือร้น, มีความคิดสร้างสรรค์ และรักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
– มีวินัย, รักงานบริการ, เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย, มีความเป็นผู้นำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร (จตุจักร, หลักสี่, บางเขน, แจ้งวัฒนะ ) 

104. ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (หลายอัตรา เพื่อรองรับการขยายสาขา) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้ 
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ด้านงานบริหารร้านอาหาร อย่างน้อย 1-2 ปี 
3. มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี การตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
4. มีบุคลิกคล่องแคล่วว่องไว รวดเร็ว รักความสะอาด มีความอดทน 
5. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (โรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ระบบหายใจ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบ บี) 
ุ6. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภัตตาคารร้านอาหาร สาขาในกรุงเทพมหานคร 

105. เจ้าหน้าที่ขาย (Food Service) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,การจัดการ สัตวบาล Food SCIENCE หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ด้านการขาย 0-2 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเข้าร้านอาหารและโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ โดยใช้รถบริษัทในการปฏิบัติงาน 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี 
– มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง 
– ผ่านการเรียนวิชา รด. หรือเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเพศชาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

106. เจ้าหน้าที่ขาย (Modern Trade) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,การจัดการ สัตวบาล Food Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปี ขึ้นไปและหากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าเข้า Super market/ Hyper marketจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ โดยใช้รถบริษัทในการปฏิบัติงาน 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี 
– มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบสูง 
– ผ่านการเรียนวิชา รด. หรือเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเพศชาย

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

107. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– การศึกษาระดับปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– สามารถสื่อสาร และนำเสนองานภาษาอังกฤษได้ดี 
– สามารถเดินทางปฏิบัติต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่/ลพบุรี

108. นักวิชาการอาวุโส คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านผลิตสัตว์ (สุกรและสัตว์ปีก) 
– มีความรู้ ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี 
– สามารถถ่ายทอด ความรู้ ความเข้าใจให้ผู้อื่น เข้าใจ และนำไปปฏิบัติงานได้ 
– มีทัศนคติเชิงบวก 
– สามารถนำความรู้ ความชำนาญที่มี มาประยุกต์เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ Science Park 

109. เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารคุณภาพผู้ขาย / Supplier Quality Management ( Sustain) คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– Bachelor's or Master Degree Human resource management or Occupational health and safety or Environmental 
– 5 years experiences occupational health and safety or Environment internal /external auditor in related filed ( if has an experience in HR would be preferable) 
– Basic knowledge of Sustainability Standards such as TLS8001 , ISO 14001 , OHSAS/TIS18001 
– Knowledge in Labor or Occupational health and safety or Environmental law 
– Essential to has an expertise in an external and internal audit 
– Good command of spoken and written English and computer literacy 
– Able to develop data flow/diagram,project management and Power-point presentation

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ (สำนักงานใหญ่) 

110. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา Food Sciences,วิทยาศาสตร์ ,สัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ทางด้าน QA Food/Feed 
– มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
– ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

111. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 
– ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านRD/QC/จัดซื้อบรรจุภัณฑ์ 
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้บ้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

112. ผู้แทนขายสัตวแพทย์ คลิกที่นี่เพื่อสมัครตำแหน่งนี้
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสัตวแพทย์ /เทคนิคการสัตว์แพทย์ / สัตวบาล 
– ประสบการณ์ทำงาน 1-5 ปี ด้านงานขายให้ให้แก่ลูกค้ากลุ่มฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ 
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ 
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี 
– สามารถประสานงาน/จัดสัมมนาได้ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำสำนักงานใหญ่

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ