(180อัตรา) กรมราชทัณฑ์เปิดสอบเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต15ก.ค.-2ส.ค.59

rajjathan_logo

กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 180 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 15 ก.ค.-2 ส.ค.59 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือ http://correct.thaijobjob.com รายละเอียดดังนี้

1. นายแพทย์ 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2. ทันตแพทย์ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา

3. เภสัชกร 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 บาท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

4. พยาบาลวิชาชีพ 149 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

5. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด 
ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

6. นักเทคนิคการแพทย์ 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
รายละเอียดวุฒิ : 
1) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
หรือ 
2) เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

8. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 – 10,340 บาท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย์ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 1 ป ตอจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

9. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค 

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

ราชทัณฑ์_หมอ_13-1 ราชทัณฑ์_หมอ_13-2 ราชทัณฑ์_หมอ_13-3 ราชทัณฑ์_หมอ_13-4 ราชทัณฑ์_หมอ_13-5 ราชทัณฑ์_หมอ_13-6 ราชทัณฑ์_หมอ_13-7 ราชทัณฑ์_หมอ_13-8 ราชทัณฑ์_หมอ_13-9 ราชทัณฑ์_หมอ_13-10 ราชทัณฑ์_หมอ_13-11 ราชทัณฑ์_หมอ_13-12 ราชทัณฑ์_หมอ_13-13 ราชทัณฑ์_หมอ_13-14 ราชทัณฑ์_หมอ_13-15 ราชทัณฑ์_หมอ_13-16 ราชทัณฑ์_หมอ_13-17 ราชทัณฑ์_หมอ_13-18 ราชทัณฑ์_หมอ_13-19 ราชทัณฑ์_หมอ_13-20 ราชทัณฑ์_หมอ_13-21 ราชทัณฑ์_หมอ_13-22 ราชทัณฑ์_หมอ_13-23 ราชทัณฑ์_หมอ_13-24 ราชทัณฑ์_หมอ_13-25 ราชทัณฑ์_หมอ_13-26

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: