(ด่วน!!90อัตรา) โรงพยาบาลเมืองพัทยา รับสมัครงาน วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี

pattayahospital_logo

โรงพยาบาลเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่าง 18 ตำแหน่ง 90 อัตรา เพื่อสรรหาเป็นบุคลากรประจำเดือน ก.ค.-ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้

1. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (full time/part time) 3 อัตรา ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา

2. พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง (ผ่าตัด full time) 2 อัตรา ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาผ่าตัด 6 เดือนขึ้นไป

3. พยาบาลวิชาชีพ เฉพาะทาง (วิกฤต full time) 2 อัตรา ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– ผ่านการอบรมหลักสูตร สาขาวิกฤต 6 เดือนขึ้นไป 

4. พยาบาลวิชาชีพ (ทุกแผนก full time) 45 อัตรา ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พยาบาลวิชาชีพ (แผนกรังสีวิทยา full time) 1 อัตรา ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– หากมีประสบการณ์ด้านแผนกรังสีวิทยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เภสัชกร (จ่ายยา) (full time) 5 อัตรา ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม

7. เจ้าหน้าที่ Admission 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
– หากมีประสบการณ์ในงานด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
– หากมีประสบการณ์ในงานด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือมีใบอนุญาตขับขี่รถขนส่ง
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10. เภสัชกร (จ่ายยา) (full time) 5 อัตรา ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม

11. นักรังสีเทคนิค (full time) 3 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางด้านรังสีเทคนิค
– มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

12. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
– ผ่านการอบรมหลักสูตรบริบาลหรือเทียบเท่า
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13. หัวหน้าเครื่องมือแพทย์ 1 อัตรา ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาอุปกรณ์การแพทย์ หรือเทียบเท่า
– มีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรสาธารณสุขของรัฐหรือเอกชนอย่างน้อย 3 ปี

14. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา ป.ตรี หรือเทียบเท่า
– มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารความเสี่ยงหรืองานคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15. พนักงานผู้ช่วยช่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16. พยาบาลวิชาชีพ (OPD/ER) บุคลากรประจำ 4 อัตรา สาขาเกาะล้าน ด่วนมาก
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ด้านการพยาบาลหรือเทียบเท่า
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
– หากมีประสบการณ์ (OPD/ER) งานด้านออกหน่วยเยี่ยมบ้าน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 1 อัตรา (ฝ่ายการตลาด)
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานตามแผนนโยบายของหน่วยงาน
– นำกิจกรรมในแผนประกอบกิจการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการและพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเมืองพัทยา มาปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามช่วงเวลาและเป้าประสงค์ของโครงการ
– นำเสนอช่องทาง/ผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ผ่านสื่อที่มีความเหมาะสมที่เมืองพัทยามีอยู่เพื่อสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มผู้ใช้บริการ
– ประสานงานกับทีมแพทย์ และพยาบาล ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามแผนประกอบกิจการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงพยาบาลเมืองพัทยาและกลยุทธ์ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสื่อสารผ่าน สื่อต่างๆ ที่เมืองพัทยามีอยู่ และ Website/Facebook หรือ นำเสนอข้อมูล/รูปแบบ/วิธีการให้กับเมืองพัทยา
– นำผลิตภัณฑ์และบริการมาจัดทำการส่งเสริมการขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดขึ้น
– มีประสบการณ์ในงานด้านนี้อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18. เจ้าหน้าที่สื่อสารและนำเสนอบริการต่างประเทศ 1 อัตรา (ฝ่ายการตลาด)
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
– ใช้ภาษาอังกฤษ /จีน  ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี
– การปฏิบัติงานตามแผนนโยบายของหน่วยงาน 
– นำกิจกรรมในแผนประกอบกิจการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเมืองพัทยาและกลยุทธ์ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจ มาปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามช่วงเวลาและเป้าประสงค์ของโครงการ
– นำเสนอช่องทาง/ผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ รวมทั้ง เทคโนโลยีใหม่ๆ ของโรงพยาบาล ผ่านสื่อที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ
– ประสานงานกับทีมแพทย์ และพยาบาล ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสื่อสารผ่านทางช่องทางต่างๆ ตามแผนประกอบกิจการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเมืองพัทยาและกลยุทธ์ทางพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสื่อสารผ่าน สื่อต่างๆ ที่เมืองพัทยามีอยู่ และ Website/Facebook ต่อกลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศ หรือ นำเสนอข้อมูล/รูปแบบ/วิธีการให้กับเมืองพัทยา
– นำผลิตภัณฑ์และบริการมาจัดทำการส่งเสริมการขายให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
– เข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของโรงพยาบาล
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศที่เกิดขึ้น
– มีประสบการณ์ในสายงานนี้อย่างน้อย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หมายเหตุ
– ตำแหน่งที่ 1-16 ติดต่อสอบถามที่ : แผนกอำนวยการบริหาร  คุณนัชพิมพ์ สิทธิชัย (คุณนุ๊ค) โทร 038-103900 ต่อ 1129 และ 086-566-1655 หรือส่งข้อมูล (E-mail :
[email protected])
– ตำแหน่งที่ 17-18 ติดต่อสอบถามที่ : เบอร์ 095-250-1830 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด หรือส่งประวัติเข้าไปที่
[email protected]

คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: