(6อัตรา) กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน13,800-18,000

กรมส่งเสริมการเกษตร_logo


กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 อัตรา
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของงานกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
เงินเดือน
18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้ 
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางธุรกิจเกษตร หรือทางธุรกิจการเกษตร 
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ 
– สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางศึกษาศาสตร์-เกษตร ทางเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางคหกรรมศาสตร์ ทางครุศาสตร์เกษตร หรือทางอุตสาหกรรมเกษตร 
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

สมัครทางเว็บไซต์ http://doae3.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง)" ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

2. นายช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกรมกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม
เงินเดือน
13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 

สมัครทางเว็บไซต์ http://doae2.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)" ตั้งแต่วันที่ 1-10 ก.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด ตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ