(15อัตรา)กรมศิลปากร เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครทางอินเทอร์เน็ต

กรมศิลปากร_logo

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและบรรจุเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง : นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณกรรม)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย หรือทางวรรณคดีไทย

2.ตำแหน่ง : จิตรกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,800 – 17,380 หรือ 15,000 – 15,500 บาท  
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางจิตรกรรม

3.ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (คลาริเน็ท)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลปิน

4.ตำแหน่ง : ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (วิโอล่า)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลปิน

5.ตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์

6.ตำแหน่ง : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์

7.ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
2 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาช่างทองหลวง หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ

8.ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปกรรมโรงละครแห่งชาติ)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
2 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิจิตรศิลป์


9.ตำแหน่ง : นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม)
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

10.ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
3 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

11.ตำแหน่ง : นักอักษรศาตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

12.ตำแหน่ง : นักภาษาโบราณปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาเขมร ทางจารึกภาษาตะวันออก และเป็นผู้สอบผ่านกรสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

13.ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทร่ัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ทางจิตยาอุตสาหกรรมและองค์กร หรือ ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/

หมายเหตุ
ตำแหน่งที่ 1-9 เปิดรับสมัคร 5-20 ก.ค.59
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมของตำแหน่งที่ 1-9 

ตำแหน่งที่ 10-13 เปิดรับสมัคร 1-26 ก.ค.59
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมตำแหน่งที่ 10-13


 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ