กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กรมการจัดหางาน 
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กรมการจัดหางาน งานราชการ

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน :    11,280 บาท
ประเภท :    บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา
ระดับการศึกษา :    ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก การประมวลผล จัดทำทะเบียนต่างๆ และตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องปฏิบัติงานโดยมีสมรรถนะความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ในการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความถูกต้องของงาน รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลาง ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชบุรีได้

ปฏิบัติงานที่
ส่วนกลาง กรมการจัดการงาน จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดราชการบุรี จำนวน 1 อัตรา


สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

 

[ads=center]

 

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ