สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ปวส./ป.เจ้าพนักงานเภสัชฯ/ป.ตรี 5 อัตรา

กรมการแพทย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กรมการแพทย์_logo

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน
1 อัตรา
เงินเดือน 
13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

2. นักจัดการงานทั่วไป
จำนวน
1 อัตรา
เงินเดือน
13,300 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน
1 อัตรา
เงินเดือน
9,540-10,200 บาท (ตามวุฒิ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

4. เจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน
1 อัตรา
เงินเดือน
9,540-10,200 บาท (ตามวุฒิ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาการจัดการ การตลาด การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

5. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
จำนวน
1 อัตรา
เงินเดือน
11,450-12,240 บาท (ตามวุฒิ)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 16-27 พ.ค.59 ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ