สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ
2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 8 กันยายน ถึง 26 กันยายน 2557

สมัครงานกระทรวงคมนาคม

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยและปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (70 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– ความรู้เกี่ยวกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
– ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559)

2. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (30 คะแนน)

3. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
– ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
– ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard)
2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ

2. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน)

3. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ทาง http://job.mot.go.th/
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 26 กันยายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าสมัครสอบ 230 บาท

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทาง http://job.mot.go.th/

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัคร

 

[ads=center]

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานรับสมัครงานสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 02-283-3004, 086-585-2352 และ 084-156-8209
ภายในวันที่ 26 กันยายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ