มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 58 อัตรา!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

พระจอมเกล้าธนบุรีlogo

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง 
1. นายช่างเทคนิค 12 อัตรา
1.1 สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

1.2 สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า

1.3 สังกัด สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ปวส. ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ก่อสร้าง หรือไฟฟ้า
– มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
– สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

1.4 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธาและสำรวจ/เครื่องกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

1.5 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
– ป.ตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต/เทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์/เทคโนโลยียานยนต์
– มีความเชี่ยวชาญด้านงานเครื่องมือกลโรงงาน การผลิตแม่พิมพ์ การควบคุมเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC Machine) หรือการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

1.6 สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/เทคโนโลยีอุตสาหการ/ไฟฟ้า

1.7 สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/เทคโนโลยีอุตสาหการ/ไฟฟ้า

1.8 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/เทคโนโลยีอุตสาหการ/ไฟฟ้า

2. นักบริหารงานทั่วไป 9 อัตรา
2.1 สังกัด สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

2.2 สังกัด สถาบันการเรียนรู้ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

2.3 สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

2.4 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

2.5 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

2.6 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

2.7 สังกัด กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

2.8 สังกัด กลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอำนวยการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

2.9 สังกัด สำนักงานอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โททุกสาขา


3. นักบริการการศึกษา 8 อัตรา 
3.1 สังกัด งานทะเบียนนักศึกษา 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

3.2 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

3.3 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

3.4 สังกัด ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

3.5 สังกัด สำนักงานทะเบียนนักศึกษา/สำนักงานกิจการนักศึกษา 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โททุกสาขา

4. นักพัฒนาการศึกษา 8 อัตรา
4.1 สังกัด สถาบันการเรียนรู้ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โททุกสาขา

4.2 สังกัด สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โททุกสาขา

4.3 สังกัด สำนักงานวิชาการศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โททุกสาขา

4.4 สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โททุกสาขา

4.5 สังกัด สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.เอกทุกสาขา


5. นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 4 อัตรา
5.1 สังกัด สำนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

5.2 สังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์ 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โททุกสาขา


6. นักพัสดุ 3 อัตรา
6.1 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรีทุกสาขา

6.2 สังกัด สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์/สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โททุกสาขา


7. นักบริหารการเงิน 3 อัตรา
7.1 สังกัด สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชีและการธนาคาร

7.2 สังกัด สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ สถาบันการเรียนรู้ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชีและการธนาคาร


8. ผู้ช่วยนักวิจัย 3 อัตรา
8.1 ผู้ช่วยนักวิจัย(ด้านเคมี)
สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ป.โท ทุกสาขา

8.2 ผู้ช่วยนักวิจัย(ด้านไฟฟ้า)
สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ป.โท ทุกสาขา

8.3 ผู้ช่วยนักวิจัย(ด้านการเรียนการสอน)
สังกัด สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ป.โท ทุกสาขา


9. นักเทคโนโลยีการศึกษา อัตรา
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ป.ตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
– มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี


10. นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
– ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี


11. นักบัญชี 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
– ป.ตรี ทางด้านการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
– มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี


12. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 
ป.โท ทุกสาขา


13. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
สังกัด กลุ่มงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยสัมพันธ์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
– ป.ตรี ทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนข่าว เขียนข้อความประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี (หากมีประสบการณ์ด้านการทำข่าวและการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ประเด็นและสรุปเหตุผล และปรับวิธีการทำงานให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้
– หากมีประสบการณ์วางแผนการประชาสัมพันธ์ หรือสามารถประยุกต์ใช้สื่อใหม่ๆ ในการสื่อสารองค์กร และสื่อสารการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานทางอินเทอร์เน็ตและโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบ
– สามารถทำงานล่วงเวลาและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
– ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ


14. นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ป.โททุกสาขา


15. นักวิเคราะห์งาน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานประกันคุณภาพ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
ป.โททุกสาขา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1. วุฒิ ปวส.
15,000 บาท
2. วุฒิ ป.ตรี
20,500 บาท
3. วุฒิ ป.โท
24,000 บาท

ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์https://kmutt.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-9 พ.ค.59 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม_1 (ประกาศมหาวิทยาลัยฯ)<<<
>>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม_2 (เอกสารแนบท้าย)<<<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ