กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบุคลากร 2 อัตรา (18 – 22 ส.ค.57)

กรมธุรกิจพลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบุคลากร 2 อัตรา (18 – 22 ส.ค.57)

กรมธุรกิจพลังงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบุคลากร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ การบริหารงานบุคคล กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน
(2) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันปิดรับสมัคร โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานดังกล่าวจากหัวหน้าหน่วยงานไม่ต่ำกว่าระดับกอง
(3) มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานพนักงานราชการ ได้แก่ การสรรหาและเลือกสรร การจัดจ้าง การจัดทำสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้าง การเลิกสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนค่าตอบแทน และการลาออกจากการปฏิบัติงาน เป็นต้น
(2) การดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(3) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัว และบัตรผ่านเข้าออกอาคาร ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(4) การดำเนินการเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติงาน และการลาหยุดราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(5) การดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงกับสถาบันการเงินในการขอสินเชื่อสวัสดิการ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(6) การดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองสถานภาพ ลักษะงาน ความประพฤติ และอัตราเงินเดือน ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
(7) การบันทึก แก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในระบบงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (Departmental Personnel Information System : DPIS)
(8) การจัดทำรายงานจากระบบ DPIS และการถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ DPIS ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของกรมธุรกิจพลังงาน
(9) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (Government Employee Information System : GEIS)
(10) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการ ระบบงานจ่ายตรงค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ระบบงานจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ และระบบงานจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
(11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

[ads=center]

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กรมธุรกิจพลังงาน 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ สานที่รับสมัครและทาง http://www.doeb.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ