กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหลายตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556

กรมศิลปากรรับสมัครเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหลายตำแหน่ง สังกัด กรมศิลปากร ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2556 นี้

รับสมัครงานกรมศิลปากร

รายละเอียดในแต่ละตำแหน่งมีดังนี้

1.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโยธา ทางช่างเขียนแบบ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ทางเทคนิคสถาปัตยกรรม และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ

2.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสำรวจ ทางช่างสำรวจ หรือ ทางวิศวกรรมสำรวจและ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและ การประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,220 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

5.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา และ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ

6.ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

7.ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี)
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

8.ตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์)
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

9.ตำแหน่งนักวิิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางเคมีวิศวกรรม ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์เครืองมือวัด ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี หรือ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

10.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     16,400-18,040 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาองค์การและอุตสาหกรรม ทางองค์การและทรัพยากรมนุษย์ ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ทางการบริหารองค์การ ทางจิตวิทยาเพื่อการ พัฒนามนุษย์ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ ทางการพัฒนาองค์การและการจัดการ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

11.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง :     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :     16,400-18,040 บาท
ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาโท หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ทางระบบสารสนเทศทางการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์ หรือ
ทางสถิติ และ เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.

12.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างปั้นปูน)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างปั้นปูน)
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,200 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางประติมากรรมไทย หรือ
ทางประติมากรรมสากล หรือ ทางศิลปะไทย

13.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างปิดทองประดับกระจก)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างปิดทองประดับกระจก)
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,200 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ทางเทคนิคงานรัก หรือ
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรมไทย ทางศิลปะไทย ทางช่างเขียน หรือ ทางช่างรัก

14. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างไม้แกะสลัก)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างไม้แกะสลัก)
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,200 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะไทย ทางจิตรกรรมไทย
ทางประติมากรรมไทย หรือ ทางประติมากรรมสากล

15.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ)

ระกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ)
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,200 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ
ทางโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ หรือ สาขาวิชาช่างทองหลวง

16.ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างเขียนและลายรดน้ำ)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านช่างเขียนและลายรดน้ำ)
อัตราเงินเดือน :     10,200-11,200 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ทางจิตรกรรมไทย ทางช่างเขียน หรือ ทางศิลปะไทย

17.ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์

18.ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-นาง)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร-นาง)
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

19.ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)

ประกาศรับสมัคร :     ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง :     นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ลิง)
อัตราเงินเดือน :     13,300-14,630 บาท
ประเภท :     ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :     ต้องได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

 

>> ดาวโหลดเอกสารประกาศการรับสมัคร <<<

>> เว็บไซต์สำหรับสมัครงานกรมศิลปากร <<

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบครั้งนี้ถึง 19 ตำแหน่งเลยนะครับถือว่าเยอะมากและส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านเฉพาะทาง ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบได้งานทุกคนนะครับ ^___^

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ