กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา (1 – 15 ก.ค.57)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 15 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ก.ค.57

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
หรือ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการบัญชี

3.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการถ่ายทอดและเผยแพร่พลังงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานข้อมูลพลังงาน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชานิติศาสตร์

5.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวช.- ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

7.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการเทคนิค (ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

8.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างพัฒนาพลังงาน (ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเทคนิค, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม,
สาขาวิชาช่างโยธา, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

9.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.- ปวท. – ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างเทคนิค, สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม,
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า, สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิคส์, สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

10.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.- ปวท. – ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างโยธา, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างเทคนิค

ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 9 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2222 4102 – 9

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัครและทาง http://www.dede.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ