สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (28 พ.ค – 3 มิ.ย.57)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค – 3 มิ.ย.57

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สมัครงาน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี ที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๒) ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงินเพื่อให้การรับ-จ่ายเงินของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ
(๔) รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ข้อมูลแผนงานรวมทั้งข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
(๕) ประสานงานภายในและภายนอกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดกระบวนการจัดทำแผน/การปฏิบัติ รวมทั้งได้มาซึ่งข้อมูล/ข้อสรุป/งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
(๖) จัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อประกอบการจัดทำ นำเสนอ และรายงานผล/ตรวจสอบและประเมินผลเทียบแผน/รายงานการวิเคราะห์/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(๗) ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
(๘) ปฏิบัติงานอื่นหรืองานในหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งตั้งสำนักงานชั่วคราวที่ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดโทร 0 2243 0580

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.cabinet.thaigov.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ