กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครข้าราชการ 12 ตำแหน่ง 25 มิ.ย – 15 ก.ค 56

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครข้าราชการ 12 ตำแหน่ง 25 มิ.ย – 15 ก.ค 56

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สมัครงาน

 

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ

บุคคลเข้ารับงานราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551

เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร

สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.1)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.2)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.3. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.3)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.4. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.4)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.5. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.5)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.6. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.6)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.7. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.7)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.8. ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.8)

อัตราเงินเดือน 16,400 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.9. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.9)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.10. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.10)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ตำแหน่งที่ 1.11)

อัตราเงินเดือน 10,200 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

1.12. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ตำแหน่งที่ 1.12)

อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกำหนด

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 9 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลักงงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ค่าธรรมเนียมในการสอบ : 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลักงงาน
เว็บไซต์ www.dede.go.th หัวข้อ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลา สถานที่สอบ

โทร 0 2222 4102-9 ต่อ 1188 1112 1113 1116 1365 1414

 

>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครเพิ่มเติม <<<

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ