64อัตรา!! กรมป่าไม้ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6-ป.ตรี 8-15ก.พ.66

 

กรมป่าไม้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ 8 อัตรา วุฒิ ม.6

2. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 1 อัตรา วุฒิ ม.6

3. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า 3 อัตรา วุฒิ ม.6

4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 11 อัตรา วุฒิ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ในสาขาการบัญชี

6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

7. เจ้าพนักงานพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

8. พนักงานพิทักษ์ป่า 1 อัตรา มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)

9. ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชา ช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

10. ช่างสำรวจ 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

11. เจ้าพนักงานป่าไม้ วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

12. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

13. นักจัดการงานทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรีในทุกสาขาวิชา

14. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

15. นักวิชาการป่าไม้ 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

16. นักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ทางวารสารศาสตร์ ทางวารสารสนเทศ ทางวารสารศาสตร์ดิจิทัล ทางนิเทศศาสตร์ดิจิดัล ทางการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ ทางการออกแบบสื่อสารออนไลน์ ทางสื่อสารมวลชน ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางการ ประชาสัมพันธ์ หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา

17. นักวิจัยป่าไม้ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ ทางวิทยาศาตร์

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 8-15ก.พ.66 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: