กทม.รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ445อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.บัดนี้-10ม.ค.66

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565

1. เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 120 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขา
2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 80 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขา
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 37 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขา

4. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 90 อัตรา
– ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ
– ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาซาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ
– ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 80 อัตรา
– ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือประกาศนียบัตรนักเรียนนายสิบแผนที่ ในสาขาวิชาสำรวจทางแผนที่ จากกรมแผนที่ทหารบก หรือ
– ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสำรวจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาสนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาชาวิซาก่อสร้าง หรือ
– ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

6. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 35 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขา

7. โภชนากรปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ขอใบสมัครคัดเลือกได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือดาวน์โหลดใบสมัครคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองสรรหาบุคคล สำนักงาน ก.ก. https://webportal.bangkok.go.th/KSB เพื่อกรอกรายละเอียดในใบสมัครคัดเลือก และยื่นใบสมัครคัดเลือกที่หน่ายงานต้นสังกัด บัดนี้-10ม.ค.66

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ