เปิดค่าตอบแทนแจ้งความนำจับยาเสพติด รับสูงสุด50% ของมูลค่ายา

21 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ 4)

พ.ศ.2565 มีสาระสำคัญ อาทิ ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ.2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนผู้แจ้งความนําจับ เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติงานยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(1) คดีที่ยึดได้แต่ยาเสพติดของกลาง จะจ่ายเงินค่าตอบแทนต่อเมื่อศาลออกหมายจับ ผู้กระทําความผิดและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินหรือเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดชั่วคราวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป โดยให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 50 ของจำนวนเงินที่คำนวณได้จากปริมาณยาเสพติด

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากสามารถขยายผลได้ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทน ดังนี้

(ก) กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนที่ดําเนินการจนขยายผลไปจับกุมเจ้าของยาเสพติด ผู้ร่วมกระทําความผิด ผู้สั่งการ หรือนายทุน ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25
ของจํานวนเงินที่คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติดแก่เจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวน
ที่ขยายผล เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง
(ข) กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวนที่ดําเนินการจนขยายผลไปจับกุม
เครือข่ายยาเสพติดเป็นคดียาเสพติดรายสำคัญคดีใหม่ ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนร้อยละ 25 ของจํานวนเงินที่คํานวณได้จากปริมาณยาเสพติดแก่เจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมหรือพนักงานสอบสวน
ที่ขยายผลในคดีใหม่นั้น เมื่อพนักงานอัยการสั่งฟ้อง”

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ