อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 15-23ธ.ค.65

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 13 อัตรา ดังนี้
1) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกล โรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

4) ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์ การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทาง คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

6) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร บุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

7) ผู้ช่วยครูวิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา **ครูอัตราจ้าง** วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง
1. วิทยาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. การสอนวิทยาศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ศึกษา
5. การสอนวิทยาศาสตร์ภายภาพ
6. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7. วิทยาศาสตร์กายภาพ
8. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
9. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
11. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
12. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
13. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
14. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
15. การศึกษาวิทยาศาสตร์
16. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-15

และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
1) พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้ว เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการขับรถยนต์ จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด ให้ถูกต้อง ตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับรถยนต์ดังกล่าวจริง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดี และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกล ที่กำหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ

3) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางได้ เป็นอย่างดี และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้อง มีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกล ที่กำหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ

4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ได้เป็นอย่างดี และต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามชนิดของเครื่องจักรกล ที่กำหนดไว้ในหน้าที่และความรับผิดชอบ

ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง รวม 1 อัตรา ดังนี้
1) คนสวน 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) 15-23ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมสาระพู ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ