ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย รับสมัครจนท.ปฏิบัติการ(สนับสนุนงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ) บัดนี้-13ธ.ค.65

 

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ส. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในวุฒิการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100%
3. มีความรู้และทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (หากมีคะแนน ทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น IELTS หรือ TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. สามารถทำการแปลเนื้อหาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยจาก ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้ตามปริมาณที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถทำการแปลเนื้อหาสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลต่างๆ เช่น เอกสารประกอบการประชุม แผนปฏิบัติการ ไฟล์การนำเสนอ หนังสือราชการ ข่าวสารจากสื่อมวลชน ฯลฯ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
6. สามารถเป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษ – ไทย และ ภาษาไทย – อังกฤษ แบบฉับพลันตามที่ได้รับ มอบหมายได้เป็นอย่างดี
7. มีความสามารถในการจับประเด็นการประชุม สรุปใจความสำคัญของการประชุม และเขียน รายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการประชุมร่วมกับชาวต่างชาติ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อลักษณะงานที่จ้าง
9. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านเอกสารและการนำเสนอ ได้เป็นอย่างดี
10. สามารถสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย หอฝิ่น หมู่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย บัดนี้-13ธ.ค.65 ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ