มรภ.มหาสารคาม รับสมัครอาจารย์-เจ้าหน้าที่12อัตรา วุฒิ ป.ตรี-ป.เอก

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 5/2565

1. อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับป.เอก/ป.โท ทางด้านภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษศึกษา หลักสูตรและการสอน ภาษาศาสตร์ และภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การสอน

2. อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา/จิตวิทยาการศึกษา/จิตวิทยา การศึกษาและการแนะแนว/จิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาคลินิก
– มีประสบการณ์การสอน

3. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการ จัดการงานช่างและผังเมืองคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก/ป.โท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง หรือวัสดุ)
– มีความเชี่ยวชาญด้านงานสำรวจ หรือการทดสอบวัสดุก่อสร้าง – ต้องเป็นสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้าน วิศวกรรมโยธา

4. นักวิชาการศึกษา สังกัด (ครุศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์,กองพัฒนานักศึกษา) 3 อัตรา
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ไม่ต่ำกว่าทุกสาขา

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ) 3 อัตรา
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ/สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน/สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร/สาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยี/สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัล/เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร

6. นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ 1 อัตรา
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาภาษาต่างประเทศ

7. นักสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี วท.บ.สาธารณสุขชุมชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ความสามารถพิเศษ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. นักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ไม่ต่ากว่านี้ สาขาวิชา
(1) หลักสูตรการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
(2) หลักสูตรนิติศาสตร์
(3) หลักสูตรรัฐศาสตร์
(4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
– ความสามารถพิเศษ สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Power point,Excel การใช้งานโปรแกรม สำเร็จรูปทางด้านบัญชี
– ผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาได้ 7-16ธ.ค.65 ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://work.rmu.ac.th/ เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnet.rmu ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ