สำนักงานสถานธนานุบาล กทม.รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี

 

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565

(1) พนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

(2) นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

(3) พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

(4) พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

(5) พนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสาร ศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา

(6) พนักงานพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(7) พนักงานประมูลทรัพย์หลุด 1 อัตรา ปวช. ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

(8) พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช. ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

อัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
– คุณวุฒิปริญญาตรี 15,050 บาท ต่อเดือน
– คุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า 9,440 บาท ต่อเดือน โดยตำแหน่งระดับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าจะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
– เงินบำเหน็จรางวัลพนักงาน พิจารณาจากผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละปี
– เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
– เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของพนักงานและลูกจ้างของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2538
– เงินทุนสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต 1-23 ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ