พระราชทานยศ ขรก. ในพระองค์44นาย-ราเชนทรสุรสีห์ วชิรเทวาภิภักดิ์ เป็น ร้อยเอก

11 พฤศจิกายน 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ชั้นสัญญาบัตร จำนวน 44 นาย ดังนี้

1. พันโท ธนกฤต ดีสนธิกุล เป็น พันเอก
2. พันโท มัชฌิม เชาวน์สังเกต เป็น พันเอก
3. พันตรี วัฒนา อุดมสุดารักษ์ เป็น พันโท
4. พันตรีหญิง ศิริพร คำนนท์ เป็น พันโทหญิง
5. ร้อยเอก ชวิน แน่นหนา เป็น พันตรี
6. ร้อยเอก พงศ์ภัค ดอกพิกุล เป็น พันตรี
7. ร้อยเอก สุชาติ ชะรอยรัมย์ เป็น พันตรี
8. ร้อยเอก ฉัตรชัย จันทราภิรมย์ เป็น พันตรี
9. ร้อยเอก เรวัตร วงษ์ตา เป็น พันตรี
10. ร้อยเอก ชินพันธ์ เจริญ เป็น พันตรี
11. ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น พันตรี
12. ร้อยเอกหญิง มะลิ นาสินพร้อม เป็น พันตรีหญิง
13. ร้อยเอกหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ์ เป็น พันตรีหญิง
14. ร้อยเอกหญิง มาลี มงคล เป็น พันตรีหญิง
15. ร้อยโท ปพลทนัย ก าบังภัย เป็น ร้อยเอ
16. ร้อยโท อเนชา สาแช เป็น ร้อยเอก
17. ร้อยโท เขมชาติ เวชชนะมงคล เป็น ร้อยเอก
18. ร้อยโท ภูวิช ภักดีรักษ์ เป็น ร้อยเอก
19. ร้อยโท ปรีดี บริสุทธิ์ เป็น ร้อยเอก
20. ร้อยโท พฤทธิพงศ์ พันหลง เป็น ร้อยเอก
21. ร้อยโท ธนาวิชญ์ สัตตธารา เป็น ร้อยเอก
22. ร้อยโท ปริญญา ตอนศรี เป็น ร้อยเอก
23. ร้อยโท ศุภณัฐ จาฏามระ เป็น ร้อยเอก
24. ร้อยโท เจษฎา บุญทอง เป็น ร้อยเอก
25. ร้อยโท โตน ขาวหนูนา เป็น ร้อยเอก
26. ร้อยโท สุขุมาล วิไลรัตน์ เป็น ร้อยเอก
27. ร้อยโท ราเชนทรสุรสีห์ วชิรเทวาภิภักดิ์ เป็น ร้อยเอก
28. ร้อยโท สราวุฒิ จันทวงค์ เป็น ร้อยเอก
29. ร้อยโทหญิง เถาวัลย์ วานิชชาชีวะ เป็น ร้อยเอกหญิง
30. ร้อยโทหญิง วันวิสาข์ ใจจั๋นติ๊บ เป็น ร้อยเอกหญิง
31. ร้อยตรี ศรันย์ อกตัน เป็น ร้อยโท
32. ร้อยตรี ฐานรัฐ ปานุทัย เป็น ร้อยโท
33. ร้อยตรี ชัชวาลย์ ห้องกระจก เป็น ร้อยโท
34. ร้อยตรี วิทวัส รุนทา เป็น ร้อยโท
35. ร้อยตรี ภูชิชย์ หม่องคำ เป็น ร้อยโท
36. ร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์ รุณสา เป็น ร้อยโท
37. ร้อยตรี ชินรัตน์ ชินเสนา เป็น ร้อยโท
38. ร้อยตรีหญิง สุภาวดี เรียงเงิน เป็น ร้อยโทหญิง
39. จ่าสิบเอก ชยันต์ยุทธ ปัญญาสัตถาผล เป็น ร้อยตรี
40. จ่าสิบเอก คมสันต์ มะจุเงิน เป็น ร้อยตรี
41. จ่าสิบโท อานนท์ ถิ่นถาน เป็น ร้อยตรี
42. จ่าสิบโท ยุทธพล ภูบัวค า เป็น ร้อยตรี
43. จ่าสิบตรี ชัชชัย เฉยภัย เป็น ร้อยตรี
44. จ่าสิบตรี ยุทธพงษ์ วันทองทักษ์ เป็น ร้อยตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เป็นกรณีพิเศษ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้ พลอาสาสมัคร พงศกร บุญส่ง เป็น ร้อยตรี พร้อมพระราชทานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกชั้นตรา และให้นับอายุราชการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

ราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ