สำนักงานทางหลวงที่ 2 รับสมัครคนคุมเครื่องจักร-โยธา วุฒิ ปวช.-ปวส.





 

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 4 อัตรา สังกัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แขวงทางหลวงแพร่ 2 อัตรา, แขวงทางหลวงพะเยา 1 อัตรา, แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จำนวน 1 อัตรา)

(1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดย กรมการขนส่งทางบกและใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ และ
(2) ได้รับวุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน หรือ
(3) ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน หรือ
(4) ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
(5) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (2) – (4) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้อง กับตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (2) – (4) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร

2. พนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัด หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แขวงทางหลวงน่านที่ 1)
(1) ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือ
(2) ได้รับวุฒิ ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน หรือ
(3) ได้รับวุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
(4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ส่วนบริหาร สำนักงานทางหลวงที่ 2 กรมทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 3-7 ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ