เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง122อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

 

เทศบาลตำบลบางปู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 10 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ

หรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 10 อัตรา วุฒิ ม.3

3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล ขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

6. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 54 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง 3 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้

8. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนสวน 2 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

9. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 4 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ

ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานดับเพลิงมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือ รับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมและเป็นผู้ที่เคยเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวเดิมหรือเป็นพนักงานจ้างเดิม

10. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา ได้รับวุฒิ ม.3 หรือมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานเทศกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง การทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมและเป็นผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว เดิมหรือเป็นพนักงานจ้างเดิม

11. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ทางสายอาชีพ ทางช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ ช่างเขียนแบบก่อสร้าง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือปฏิบัติงานในฐานะลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

และมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมและเป็นผู้ ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวเดิมหรือเป็นพนักงานจ้างเดิม
หมายเหตุ สำหรับลูกจ้างชั่วคราว

12. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล 2 อัตรา วุฒิ ม.6 ทางสายอาชีพ ทางช่างสำรวจ ช่าง ก่อสร้าง ช่างโยธาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานสำรวจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรอง การทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิมและเป็นผู้ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว เดิมหรือเป็นพนักงานจ้างเดิม

13. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

14. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียน แบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่าง ไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

15. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเกษตรกรรม ภูมิสถาปัตย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

16. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

17. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

18. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

19. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

20. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขาภิบาล สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

21. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักสันทนาการ 4 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

22. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยครู 8 อัตรา คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาในสาขาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูและหรือตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี และ ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เทียบเท่า มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

23. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ บัดนี้-20ก.ย.65 ในวัน เวลาราชการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับ สมัคร โทร.0-2174-3390 ถึง 9

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ