เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง81อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก

 

เทศบาลนครสมุทรปราการ รับสมัครรสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 81 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล 17 อัตรา
1. พนง.ขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 2 อัตรา มีประสบการณ์ในการทำงาน ขับรถบรรทุกน้ำด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2. พนักงานดับเพลิง (พนง.จ้างทั่วไป) 6 อัตรา วุฒิ ม.3 มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

3. พนักงานเทศกิจ (พนง.จ้างทั่วไป) 3 อัตรา วุฒิ ม.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติในหน้าที่ เป็นผู้ที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

4. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. หรือ ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การ บริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา
– ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ง ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

7. ผู้ช่วยนิติกร (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ทง หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

8. นักการ (พนง.จ้างทั่วไป) 1 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

สำนักคลัง 6 อัตรา
9. จนท.จัดเก็บค่าธรรมเนียม (พนง.จ้างทั่วไป) 6 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา

สำนักช่าง 11 อัตรา
10. ช่างเชื่อม (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) 1 อัตรา มีประสบการณ์ในงานช่างเชื่อม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

11. คนงาน (พนง.จ้างทั่วไป) 10 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

กองสวัสดิการสังคม 1 อัตรา
12. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสังคม สงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตำแหน่งนี้ได้

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10 อัตรา
13.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และ อนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัตินี้ได้

14. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (พนง.จ้างทั่วไป) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

15. พนักงานขับรถยนต์ (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) 1 อัตรา มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

16. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ)ศูนย์ฯ3 3 อัตรา ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และ อนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัตินี้ได้

17. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (พนง.จ้างทั่วไป) ศูนย์ไต 1 อัตรา วุฒิ ม.3 มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

18. ภารโรง (พนง.จ้างทั่วไป) ศูนย์ไต 1 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา 6 อัตรา
19. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา (คุณสมบัติดูรายละเอียดวุฒิด้านบน)

20. ผู้ช่วยจพง.การเงินและบัญชี (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 2 อัตรา
– ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้
– ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
– ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชย การ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สาหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี การศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้

21. พนง.ขับรถยนต์ (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) 1 อัตรา (คุณสมบัติดูรายละเอียดวุฒิด้านบน)

22. ภารโรง (พนง.จ้างทั่วไป) 2 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 3 อัตรา
23. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา (คุณสมบัติดูรายละเอียดวุฒิด้านบน)

24. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (พนง.จ้างตามภารกิจวุฒิ) 1 อัตรา
– ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.
– ป.โท/ป.เอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การ บริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

25. พนักงานขับรถยนต์ (พนง.จ้างตามภารกิจทักษะ) 1 อัตรา มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 6 อัตรา
26. ผช.ครูสอนระดับมัธยมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
27. ผช.ครูสอนระดับมัธยมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
28. ผู้ช่วยครูสอนระดับมัธยมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก แนะแนว 1 อัตรา
29. ผู้ช่วยครูสอนระดับมัธยมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก บรรณารักษ์ 1 อัตรา
30. ผู้ช่วยครูสอนระดับมัธยมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
31. ผู้ช่วยครูสอนระดับมัธยมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ 1 อัตรา

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 2 อัตรา
32. ผู้ช่วยครูสอนระดับประถมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
33. ผู้ช่วยครูสอนระดับก่อนประถมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก ปฐมวัย 1 อัตรา

โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเล็ด) 1 อัตรา
34. ผู้ช่วยครูสอนระดับประถมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) 2 อัตรา
35. ผู้ช่วยครูสอนระดับก่อนประถมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก ปฐมวัย 1 อัตรา
36. ผู้ช่วยครูสอนระดับประถมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก นาฏศิลป์ 1 อัตรา

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) 1 อัตรา
37. ผู้ช่วยครูสอนระดับประถมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก นาฏศิลป์ 1 อัตรา

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ 2 อัตรา
38. ผู้ช่วยครูสอนระดับก่อนประถมศึกษา (พนง.จ้างตามภารกิจ) วิชาเอก ปฐมวัย 1 อัตรา

34. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนง.จ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ง ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

บุคลากรสนับสนุนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 – 5 13 อัตรา
40. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนง.จ้างตามภารกิจ) 6 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ง ศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จาก หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้ เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

41. ภารโรง (พนง.จ้างทั่วไป) 2 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

42. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนง.จ้างตามภารกิจ) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิค เขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่าง ไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง นี้ได้

43. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนง.จ้างตามภารกิจ) 4 อัตรา
– ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้อง มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งนี้ได้
– ปวท.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
– ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ